Aktuálně

Přednášeli jsme na konferenci Sanační technologie

2.6.2017

Na již dvacátém ročníků konference Sanační technologie, která se konala minulý týden v Uherském Hradišti se tradičně sešli zejména zástupci MŽP, MF, akademické sféry a sanačních firem.

Na programu byla zajímavá témata - alokace financí do sanačních zakázek, kontrola dodržování nakládání s odpady, progresivní sanační technologie pro dekontaminaci ekologických zátěží či zamyšlení nad způsobem vyhodnocování soutěžních nabídek na sanační práce v rámci veřejných zakázek. ALS Czech Republic prostřednictvím naší zástupkyně Táni Halešové přispěla k programu přednáškou na téma pesticidů a jejich negativního vlivu na životní prostředí.

Ve svém příspěvku poukázala na to, jak se pesticidní látky a léčiva hromadí v životním prostředí a při dlouhodobé expozici mají negativní dopady na životní prostředí, zdraví člověka či jiné necílové organismy.

Následně se rezidua těchto látek buď přímo v důsledku použití přípravků na ochranu rostlin dostávají do různých složek životního prostředí (voda, půda, biota), nebo nepřímou cestou (větrná eroze, splavení, spláchnutí) na čistírny odpadních vod, jenž většinu těchto látek konvenčním způsobem čištění odpadních vod nedovedou odstraňovat a stávají se tak opět zdrojem kontaminace jednak povrchových vod, ale také půd (závlaha, vyvezení kalu na pole).

Tyto organické mikropolutanty mohou snadno kontaminovat zdroje pitné vody (povrchové i podzemní vody) a také vstupovat do potravinového řetězce. Je tedy třeba tato rezidua v životním prostředí průběžně monitorovat a to nejen ve vodách, ale právě také v půdách, což nám umožní sledovat trend jejich výskytu a v případě kontaminace životního prostředí hledat způsob jejich eliminace.

V závěru přednášky představila Táňa Halešová projekt LIFE2Water, reagující na potřeby zlepšování kvality vypouštěných komunálních odpadních vod (www.life2water.cz). Tento projekt se zabývá sledováním pesticidů a léčiv v komunálních odpadních vodách a nabízí možnosti jejich odstraňování.