Aktuálně

Příspěvek ALS na konferenci Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství

3.5.2018

Již XXV. ročník tradiční konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství se konala 24. a 25. dubna v Českých Budějovicích. Konferenci pořádala Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka.

Náplní konference bylo zejména informovat odbornou veřejnost o legislativě zabývající se problematikou radioaktivních látek se zvláštním zaměřením na hydrosféru. Dále se diskutovaly úkoly Radiační monitorovací sítě, prezentovaly se poznatky o vývoji referenční úrovně umělých radionuklidů v hydrosféře po atmosférických testech jaderných zbraní a havárii jaderného reaktoru v Černobylu v roce 1986 a mnoho dalších témat.

Se svým příspěvkem vystoupil náš kolega Tomáš Bouda s přednáškou Porovnání české radiologické legislativy pitných vod s legislativou některých států EU.

Přiblížil současný stav předpisů a regulací platný pro oblast pitných vod v zemích Evropské unie, vycházející ze směrnice Rady 2013/51/EURATOM vydané 22. října 2013, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě.

Uvedená evropská směrnice byla podrobně představena, a byla uvedena česká legislativa z ní vycházející, jakož i národní směrnice některých států EU, zejména z hlediska odlišnosti od české legislativy. Jde zejména o státy, pro které naše laboratoř provádí radiologické rozbory pitných vod (Slovensko, Portugalsko, Polsko, Švédsko atd.).