Aktuálně

Projekt na podporu zatravnění I. zóny v CHKO Moravský kras

6.4.2021

Moravský kras je nejvýznamnější krasovou oblastí v České republice. Výjimečnost tohoto území potvrzuje také jediný mezinárodně chráněný podzemní mokřad v České republice, kterým je ramsarská lokalita Podzemní Punkva. Krasové prostředí potřebuje naši ochranu nejen pod povrchem, ale i na povrchu, odkud se do podzemních prostor dostávají zejména dusičnany a pesticidní látky z intenzivně obhospodařovaných krasových plošin. Tyto látky znečišťují podzemní vody, které jsou využívány jako zdroje pitné vody a jsou domovem pro řadu živočichů.

V rámci spolupráce ALS Czech Republic, s. r. o. s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., na projektu TAČR „Nové metody hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin vůči necílovým organismům: Hodnocení zatížení půdního prostředí xenobiotiky na organismy“ byly získány potřebné informace o znečištění půd, aktivních toků a zejména skapových vod v Amatérské a Harbešské jeskyni. Tyto informace významně argumentačně pomohly při vyjednávání se zemědělci a přesvědčování veřejnosti o důležitosti zatravnění I. zóny nad jeskyněmi a kolem závrtů. Změna hospodaření ve formě zatravnění kolem závrtů a nad jeskyněmi, která proběhla v průběhu let 2019 a 2020, přinesla nejen pozitivní změny v zemědělské krajině, ale také již významně přispěla ke zlepšení kvality skapových vod, jež se dostávají do jeskyní průsaky přes půdní a horninové prostředí.

Zatravnění nad jeskyněmi a kolem závrtů přispělo nejen k ochraně krasového podzemí a vod před znečištěním, ale také k rozčlenění zemědělské krajiny. Ostrůvky zeleně na orné půdě se tak stávají domovem pro řadu živočichů a různé druhy rostlin včetně vzácných a ohrožených plevelů, které ze zemědělské krajiny nenávratně mizí. Obecným cílem projektu je dále přispět moderními prvky do zásad pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin.

Zajímavé informace o výsledcích projektu a pozitivním vlivu změny hospodaření na skapové vody a prostředí v jeskyních v oblasti CHKO Moravský kras se dozvíte v článku publikovaném v časopise Ochrana přírody 1/2021 Taťánou Halešovou, vedoucí projektového týmu ALS Czech Republic, s.r.o. spolu s Ing. Marií Kotyzovou ze  Správy CHKO Moravský kras zde.