Aktuálně

Radiologická laboratoř ALS

20.8.2021

Obsahy radionuklidů v potravinách se sledují v souvislosti s následky jaderných havárií a testováním jaderných zbraní. Sr-90 a Cs-137 jsou produkty jaderného štěpení uranu a plutonia, nachází se např. ve vyhořelém palivu jaderných reaktorů. Radionuklidy jsou obsaženy ve všech formách života. Jejich zdroje v prostředí jsou přírodní (vznik země, trvalé vytvářen v atmosféře působením kosmického záření), ale i jako následky lidské činnosti (zkoušky jaderných zbraní, havárie atomových reaktorů a jaderných zařízení, odpad z jaderných zařízení, průmyslu a zdravotnictví).

Při rozpadu radionuklidů (atomy s nestabilním jádrem – radioizotopy) probíhá současně vznik radioaktivního záření (alfa, beta a gamma). Tato záření mají různou pronikavost a různou míru biologických účinků. Dávka získaná ze stravy tvoří jen malou část celkové dávky, větší část je z radonu v budovách, z horninového podloží a ze stavebních materiálů. Největší podíl radioaktivity z potravin tvoří za běžných podmínek přírodní radionuklidy (K-40 a C-14) bez negativních vlivů na lidské zdraví.

Hlavní riziko umělých radionuklidů nebo přírodních radionuklidů běžně se nevyskytujících v biosféře spočívá v tom, že se díky podobným vlastnostem jaké mají běžné biogenní prvky, mohou po vstupu do organismu zachycovat a hromadit v některých tkáních (např. I-131 ve štítné žláze, Sr-90 v kostech) a v dlouhodobém horizontu poškozovat okolní buňky, přičemž může dojít až ke vzniku nádorového bujení.

Nařízení Rady (EURATOM) č. 2016/52 v aktuálním znění stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace pro potraviny a krmiva následně po jaderné nehodě nebo jiném případu radiační mimořádné situace.

Problematika radiačního monitoringu je v zájmu předběžné opatrnosti upravena českým národním předpisem. Podle evropských předpisů je monitorována radioaktivita volně rostoucích hub a výrobků z nich, které jsou do EU dováženy ze třetích zemí. V Úředním věstníku EU je zveřejňován aktualizovaný seznam schválených potravin a dávek záření v jednotlivých zemích.

ALS zajišťuje analýzy v souladu s Technickým Nařízením Ruské federace TR TS 021/2011, které stanovuje přípustná množství radionuklidů Cs-137 a Sr-90 pro konkrétní potraviny.

ALS kód Parametr Metoda LOQ (Bq/kg) TAT Akreditace
B-RAD Cs-134.Cs-137, K-40 Gamaspektrometrie s vysokým rozlišením Cs = 5, K = 10 7 dní ANO
B-SR90-PRO Sr-90 Detekce nízkopozaďovým detektrorem záření beta po koncentraci a separaci S 10 týdnů ANO

Radiologická laboratoř ALS

  • Specializované pracoviště vybavené moderní instrumentací
  • Validované a akreditované metody prováděné zkušenými pracovníky
  • Zajištění analýz a hodnocení výsledků v souladu s českým národním předpisem, evropským předpisem EURATOM a také s Technickým Nařízením Ruské federace TR TS 021/2011, které stanovuje přípustná množství radionuklidů Cs-137 a Sr-90 pro konkrétní potraviny
  • Využití gamaspektrometrie s vysokým rozlišením a radiochemických metod
  • Kontrola maximálních přípustných limitů ve sledovaných potravinách, krmivech a kontrola pitných vod

Leták Radiologie ke stažení