Aktuálně

Společnost ALS Czech Republic vystoupí na konferenci Radiologické metody v hydrogeologii XVII

2.5.2017

V Litomyšli se ve dnech 3. a 4. května 2017 koná odborná konference RADIOLOGICKÉ METODY V HYDROGEOLOGII XVII. Předmětem zájmu budou zejména metody stanovení radioaktivních látek, rychlá stanovení celkové objemové aktivity beta a spolupráce složek radiační monitorovací sítě. Na konferenci se bude řešit stanovení radioaktivních látek v pitných, povrchových, minerálních, srážkových a odpadních vodách, v říčních dnových sedimentech, plaveninách a biomase vodních rostlin a vodních organismů a dále pevných odpadech a výluzích pevných odpadů. Účelem konference je taktéž koordinace vývoje a normalizace metod ve spolupráci s hlavními odbornými pracovišti v ČR. Očekává se účast zejména managementu a pracovníků laboratoří zabývajících se radiologickým rozborem vod, zástupců státní správy a také akademické sféry.

Naše laboratoř ALS Czech Republic je jedním z mála pracovišť v ČR, které provádí komplexní radiologické rozbory prakticky ve všech typech vzorků. Kromě základních parametrů, který jsou celková alfa a beta aktivita, objemová aktivita radonu 222 a tritia v pitných vodách, nabízíme i specifické analýzy všech radionuklidů, které se mohou v pitných vodách vyskytovat, z hlediska výpočtu indikativní dávky. Prakticky neexistuje parametr, který bychom rutinně nebyli schopni stanovit. Jedná se zejména o tyto rozbory:

  • U resp. izotopy uranu U-238 a U-234
  • Izotopy radia Ra-226 a Ra-228
  • K-40, Po-210 a Pb-210
  • Dále například Pu-239/240, Ra-224, Th-228, Th-230, Th-232, Sr-90, C-14 a další.

Kromě stanovení radiologických ukazatelů v pitných vodách stanovujeme radioaktivitu také ve vzorcích všech ostatních typů vod, v pevných vzorcích (sedimenty, plaveniny, odpady, zeminy, biomasa) i ve výluzích.

Naše příspěvky, které na konferenci představíme, se zabývají porovnáním přístupu evropské a české legislativy k radiologickým parametrům pitné vody z hlediska obsahu uranu a jeho izotopů.  Tomuto tématu se věnuje přednáška „Porovnání stanovení uranu se stanovením izotopů uranu 238U a 234U ve vodách s ohledem na novou evropskou a českou radiologickou legislativu pitných vod“ V české legislativě se příspěvek uranu posuzuje tradičně na základě hmotnostní koncentrace uranu, což není úplně nejvhodnější, neboť v běžných vodách, zejména podzemních, je nadbytek izotopu U-234 oproti izotopu U-238. V příspěvku je tato skutečnost rozebrána včetně informace o průměrných poměrech izotopů uranu U-234/U-238 ve vodách, a je prakticky ukázáno, jak velké chyby při tomto přístupu mohou nastat.

V druhé prezentaci (Řešení navýšení kapacity rutinní radiochemické laboratoře zabývající se rozbory pitných vod s ohledem na novou evropskou radiologickou legislativu„) popisujeme z praktického hlediska, jak se lze v analytické laboratoři vyrovnat s velkým nárůstem počtu vzorků na radiologické rozbory pitných vod. Nejprve byla provedena rozsáhlá studie ohledně doby zdržení vzorků na obsah radonu 222 před jeho vlastní analýzou, kdy bylo prakticky prokázáno, že tato doba může být 8-12 dnů, což bylo důležité pro analýzu pitných vod zasílaných ze zahraničí na obsah radonu. Dále je rozebrána možnost zvýšení produktivity pro jednotlivé parametry analyzované v pitných vodách (celková alfa a beta aktivita, Rn-222, Ra-226, Sr-90, Pb-210, radionuklidy stanovované gamaspektrometrií s vysokým rozlišením).

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na radiologické rozbory či jiné laboratorní analýzy, nás neváhejte kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.