Aktuálně

Stanovení chloristanů v zemině a pitných vodách v laboratořích ALS

4.8.2020

V laboratořích ALS Czech Republic, s.r.o. jsme vyvinuli zcela novou metodu pro stanovení chloristanů v půdě a pitné vodě.

Chloristany (perchloráty) se řadí mezi sledované kontaminanty životního prostředí. Jejich původ může být jak z přirozených zdrojů (např. z ložisek dusičnanů a potaše, tj. uhličitanu draselného či tvorbou v atmosféře) tak v důsledku lidské činnosti (rozšířené používání dusíkatých hnojiv, výroba, používání a zneškodňování chloristanu amonného, který se používá v průmyslových procesech - tuhých pohonných hmotách, výbušninách, zábavní pyrotechnice, světlicích, nafukovačích airbagů atp.). Chloristany mohou také vznikat během rozkladu chlornanu sodného používaného pro dezinfekci vody a mohou tak kontaminovat dodávky pitné vody.

Z toxikologického hlediska představují chloristany významný problém, neboť narušují hormonální systém člověka tím, že inhibují funkci štítné žlázy narušením absorpce jodidu nezbytného právě pro syntézu hormonů. Tyto hormony jsou důležité pro normální růst, vývoj a metabolismus u lidí, především u kojenců. 

Maximální povolené množství chloristanů je zatím publikováno jako doporučené a to v pitných vodách. Referenční dávka (RfD) pro expozici chloristany z potravy i vody je stanovena na 0,7 μg/kg tělesné hmotnosti / den. WHO uvádí jako doporučený limit pro chloristany 0,07 mg/l pitné vody. V České republice bylo prozatím vydáno Doporučení komise EU 2015/682 ze dne 29. dubna 2015 o monitorování přítomnosti chloristanů v potravinách, v rámci kterého je doporučen i monitoring pitných vod.

Ač nejsou limitní hladiny chloristanů v zeminách a vodě prozatím pevně legislativně upraveny, předpokládá se, že tato skutečnost se v budoucnu změní, jelikož se touto problematikou intenzivně zabývá Světová zdravotnická organizace (WHO). Legislativní limity jsou ale již stanoveny pro potraviny, přičemž právě voda, půda a hnojiva se považují za potenciální zdroje jejich kontaminace chloristany.

Stanovení chloristanů v půdě a ve vodě
Analýza chloristanových aniontů v zeminách i ve vodě se v ALS provádí na nejmodernějších přístrojích rychlou, citlivou a spolehlivou metodou ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní detekcí (UHPLC–MS/MS). Metody jsou plně validovány a akreditovány Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Díky moderní technice a zkušenostem našich analytických týmů dosahujeme velmi nízkých limitů - 0,2ug/l pro vody a 0,002 mg/kg suš. pro zeminy.

Máte-li požadavek na prokázání stanovení chloristanů, provedení akreditovaného odběru či konzultaci v oblasti odběru vzorků či jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na info.cz@alsglobal.com.

Reference:
https://clu-in.org/contaminantfocus/default.focus/sec/perchlorate/cat/Policy_and_Guidance/
https://www.epa.gov/sdwa/perchlorate-drinking-water
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254637/9789241549950-eng.pdf;jsessionid=3173E1623B4102722BFBE3EC0AB28F09?sequence=1
https://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/perchlorate-background-jan17.pdf?ua=1
https://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/perchlorate-fs-2017.pdf?ua=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0682&from=PL