Aktuálně

Stanovení dalších 14 pesticidů ve vodě - pyrethroidy

1.3.2017

Laboratoře ALS již dlouhodobě poskytují jeden z nejširších rozsahů rozborů pesticidů ve vodě. Pro veškeré pesticidy, platí legislativní limity stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb., kdy limitní hodnota pro jednotlivé pesticidy činí 0,1 µg/L a celková koncentrace pesticidních látek nesmí překročit limitní hodnotu 0,5 µg/L.

Pyrethroidy – použití a vlastnosti    

Mezi pesticidy patří také organické insekticidy, jejichž velkou skupinu tvoří pyrethroidy, syntetické deriváty přírodních pyrethrinů. Pyrethroidy patří celosvětově mezi nejčastěji používané insekticidy a to především kvůli zákazu používání některých jiných organochlorových a organofosfátových insekticidů. Pyrethroidy jsou běžně používány v zemědělství, domácnostech nebo ve zdravotnických zařízeních. Pyrethroidy jsou účinné proti širokému spektru hmyzu a drobných škůdců, fotostabilní, rezistentní vůči degradaci a vykazují dobrou insekticidní aktivitu. Jsou nicméně toxické i pro většinu užitečného hmyzu, především včely.

Pyrethroidy je možné nalézt na koncentračních hladinách od několika nanogramů (ng/L) ve vzorcích vod až po několik stovek mikrogramů v sedimentech (µg/kg). Jedná se spíše o nepolární látky, jejich rozpustnost ve vodě je tedy nízká. V přírodním vodním systému tak mají pyrethroidy tendenci vázat se na částice sedimentů a půdy, ale bývají detekovány i v pitných, povrchových a podzemních vodách. Pyrethroidy se tak mohou, stejně jako jiné pesticidy, dostat do vod a tím i dále do potravního řetězce.

Poločas degradace pyrethroidů se pohybuje v rozmezí 3-96 dní za aerobních podmínek, 5 až 430 dní za anaerobních podmínek (Laskowski D.A., Rev. Environ. Contam. Toxicol., 174: 49-170). Provedené toxikologické testy poukazují na to, že pyrethroidy patří do skupiny látek narušujících hormonální systém – endokrinních disruptorů a mohou poškozovat imunitní systém. Mohou představovat závažné nebezpečí pro ryby a další vodní živočichy.

Rozbor pyrethroidů v ALS Czech Republic           

Vzhledem ke všem uvedeným faktům je analýza a průběžný monitoring pyrethroidů v poslední době velmi žádaný. V laboratořích ALS Czech Republic byla pro stanovení pyrethroidů ve vodě nově vyvinuta a optimalizována rychlá a spolehlivá analytická metoda využívající moderní instrumentaci vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní detekcí (UHPLC–MS/MS). Metoda je v současné době validována pro stanovení čtrnácti pyrethroidů ve vzorcích pitných, povrchových a podzemních vod. Metoda na stanovení pyrethroidů ve vzorcích vod je plně validována a akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA).

Vzhledem ke své nepolární povaze mají pyrethroidy tendenci vázat se na použité vzorkovnice. V případě pozitivních nálezů tak může snadno docházet k podhodnocení dat nebo falešně-negativním výsledkům. Ověřili jsme, že pyrethroidy mají silnou tendenci vázat se na plastové zásobní láhve i plastové laboratorní nádobí - již za 1 den skladování dochází k poklesu obsahu pyrethroidů o 80%. Plast je tedy pro transport/skladování vzorků i jejich analýzu nevhodný. Je nutno používat skleněné vzorkovnice, kde je pokles hladiny pyrethroidů výrazně nižší.

Parametr Mez stanovitelnosti ((µg/l) Parametr Mez stanovitelnosti (µg/l)
akrinathrin 0,01 deltamethrin 0,01
allethrin 0,01 fenpropathrin 0,01
bifenthrin 0,01 permethrin 0,01
beta-cyfluthrin 0,01 fenothrin 0,01
lambda-cyhalothrin 0,01 tau-fluvalinát 0,01
cypermethrin 0,01 tefluthrin 0,01
cyfenothrin 0,01 tetramethrin 0,01

Kód:                                                   W-PESLMS05

Vzorkovnice, množství vzorku:          tmavé sklo, 500 ml

Metoda:                                              US EPA 535, US EPA 1694 (LC/MS/MS)

 

Máte-li požadavek na stanovení pesticidů, konzultaci v oblasti kvality vod či jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.