Aktuálně

Stanovení dioxinů a PCB

16.7.2020

Pojmem dioxiny se často zkráceně nazývají polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF). Jedná se celkem o 210 chemických látek, „kongenerů“, z toho je 17 vysoce toxických. Jsou součástí skupiny perzistentních organických polutantů (POPs), kam dále patří např. chemicky příbuzné polychlorované bifenyly (PCB) a polyaromatické uhlovodíky (PAH).

Dioxiny a dříve vyráběné směsi PCB patří mezi velmi sledované a obávané látky vyznačující se nebezpečnými toxickými vlastnostmi, obtížnou odbouratelností a kumulací v životním prostředí a také v potravinách a krmivech, kam se následně transportují.

Směsi PCB nacházely uplatnění zejména jako dielektrikum v elektrických zařízeních (transformátory, kondenzátory), jako izolanty elektrických kabelů, hydraulické kapaliny, teplosměnná media v klimatizačních zařízeních a jako komponenty nátěrových hmot, inkoustů maziv, některých pesticidů a retardantů hoření, což mohou být potenciální zdroje těchto látek.

Maximální a akční limity pro potraviny a krmiva

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1259/2011 ze dne 2. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity pro dioxiny, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v potravinách

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 277/2012 ze dne 28. března 2012, pokud jde o maximální limity a akční limity dioxinů a polychlorovaných bifenylů v krmivech.

Akreditované analytické laboratoře ALS Czech Republic mají moderní specializované pracoviště na provádění ultrastopových analýz PCDD/F a ostatních POPs pomocí plynové chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením (HRGC-HRMS).

Provádíme akreditované analýzy v souladu s právními předpisy a podle světově uznávaných norem a metodik:

  • bohaté zkušenosti odborníků spojené s až 30ti letou praxí v oblasti hmotové spektrometrie a stanovení POPs 
  • až 30 000 analýz ročně v nejrůznějších matricích (emise, odpady, voda, půda ovzduší a také potraviny a krmiva)
  • pravidelná účast v mezilaboratorních porovnávacích testech s vynikajícími výsledky

V případě dotazů kontaktujte náš klientský servis na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem:
czsupport.food@alsglobal.com.

Leták Stanovení dioxinů ke stažení