Aktuálně

Stanovení perfluorovaných látek (PFCs) ve složkách životního prostředí

23.10.2017

Perfluorované látky (PFCs) byly před několika lety zařazeny mezi perzistentní organické polutanty (POPs) společně s pesticidy, PCB a dioxiny. Jejich výskyt byl detekován i v oblastech velmi vzdálených od průmyslové výroby. Díky svým unikátním technologickým vlastnostem jsou v současné době nenahraditelné a stále používané v mnoha průmyslových odvětvích, od potravinářství, přes farmaceutický průmysl až po výrobu pesticidů, hasících pěn či impregnaci oděvů.

Do životního prostředí se uvolňují při výrobě, používání a likvidaci výrobků obsahujících perfluorované látky. 

Díky zvýšenému zájmu odborníků o perfluorované látky, roste povědomí o jejich nežádoucích účincích na lidské zdraví. Vliv na člověka je stále předmětem studií, ale PFCs jsou zařazeny mezi potenciální karcinogeny a mutageny s prokázanými účinky na játra a mozek u testovaných živočichů.

V životním prostředí spočívá jejich nebezpečí hlavně v bioakumulačním potenciálu, navíc se akumulují v půdě a sedimentech. V životním prostředí mohou významně migrovat na velké vzdálenosti (měřitelné koncentrace byly zaznamenány i v arktických oblastech u ledních medvědů). Z tohoto důvodu jsou přítomné ve všech složkách životního prostředí, odkud se dostávají až do tkání zvířat a tím do potravního řetězce. Většina lidí se každý den dostává do kontaktu s těmito látkami, nejčastějším zdrojem příjmu PFCs pro člověka je voda a potraviny.

Nejznámějšími perfluorovanými látkami jsou perfluorooktanová kyselina (PFOA) a perfluorooktan sulfonová kyselina (PFOS), které jsou jedny z nejstabilnějších perfluorovaných látek. Sledování těchto látek je zakotveno v legislativě některých zemí v rámci monitoringu zátěže životního prostředí. V české legislativě jsou perfluorované látky  - specificky analyt PFOS –  na seznamu prioritních látek v Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod.

Tolerovatelný denní příjem dle EFSA z roku 2008 je pro PFOS 0,15 µg/kg tělesné váhy PFOA 1,5 µg/kg tělesné váhy, čili 12 µg pro PFOS respektive 120 µg pro PFOA pro člověka o váze 80 kg. Přičemž v naší laboratoři jsme již měřili vzorky vod s obsahy od desítek po stovky PFC µg/L.

S těmito znalostmi roste i snaha o prosazení legislativních změn ve formě zákazu používání a sledování těchto látek v životním prostředí. Ruku v ruce s tím rostou i nároky na laboratorní stanovování perfluorovaných látek.

Matrice, ve kterých laboratoř ALS stanovuje PFC, jsou nejen veškeré vody, ale také pevné matrice jako zeminy, sedimenty a kaly.

Pro stanovení PFC používáme nejmodernější přístrojové vybavení, přístroje LC-MS/MS (ultraúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí) ve speciální konfiguraci. V současné době stanovujeme 33 látek ze skupiny PFC a 2 metabolity s limitem od 0,01 µg/L. pro vody a až 23 látek s limitem stanovitelnosti od 0,5 ug/kg sušiny.

Pro vody jsme dále vyvinuli ultra-nízkolimitní metodu, ve které jsme schopni stanovit 32 perfluorovaných látek s limitem 0,3 ng/L pro většinu látek. Dosažení takto nízkých se nám daří pomocí extrakce metodou SPE (solid phase extraction) a následnému zakoncetrování extraktů.

Parametr

Mez stanovitelnosti voda

Mez stanovitelnosti voda
ultranízké limity

Mez stanovitelnosti pevné vzorky

kyselina perfluorobutanová (PFBA)

0.01 µg/l

2 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluoropentanová (PFPeA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluorohexanová (PFHxA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluoroheptanová (PFHpA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluoroktanová (PFOA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluorononanová (PFNA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluorodekanová (PFDA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perfluoroundekanová (PFUnDA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perflurododekanová (PFDoDA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perflurotridekanová (PFTrDA)

0.025 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perflurotetradekanová (PFTeDA)

0.025 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

kyselina perflurohexadekanová (PFHxDA)

0.05 µg/l

 

 

kyselina perflurooktadekanová (PFOcDA)

0.05 µg/l

 

 

perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

perfluoropentansulfonová kyselina (PFPeS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

 

perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

perfluorononansulfonová kyselina (PFNS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

 

perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

perfluorododekansulfonová kyselina (PFDoDS)

0.025 µg/l

0.3 ng/l

 

4:2 fluorotelomerní sulfonát (4:2 FTS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

 

6:2 fluorotelomerní sulfonát (6:2 FTS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

8:2 fluorotelomerní sulfonát (8:2 FTS)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

10:2 fluorotelomerní sulfonát (10:2 FTS)

0.01 µg/l

 

 

perfluorooktansulfonamid (FOSA)

0.01 µg/l

0.3 ng/l

0.5 µg/kg suš

N-metyl perfluorooktansulfonamid (MeFOSA)

0.05 µg/l

2 ng/l

0.5 µg/kg suš

N-etyl perfluorooktansulfonamid (EtFOSA)

0.05 µg/l

2 ng/l

0.5 µg/kg suš

N-metyl perfluorooktansulfonamidoetanol (MeFOSE)

0.025 µg/l

2 ng/l

0.5 µg/kg suš

N-etyl perfluorooktansulfonamidoetanol (EtFOSE)

0.025 µg/l

2 ng/l

0.5 µg/kg suš

perfluorooktansulfonamidooctová kyselina (FOSAA)

0.01 µg/l

1 ng/l

 

N-methyl perfluorooktan sulfonamidooctová kyselina (MeFOSAA)

0.01 µg/l

1 ng/l

 

N-ethyl perfluorooktan sulfonamidooctová kyselina (EtFOSAA)

0.01 µg/l

1 ng/l

 

7H-perfluoroheptanová kyselina (HPFHpA)

0.01 µg/l

1 ng/l

 

perfluoro-3,7-dimethyloktanová kyselina (P37DMOA)

0.01 µg/l

1 ng/l

 

Všechny metody jsou plně validovány a akreditovány Českým institutem pro akreditaci.

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky speciálních rozborů perfluorovaných látek, doporučujeme vám kontaktovat jakoukoliv z našich poboček. Zde zdarma obdržíte speciální vzorkovnice určené na konkrétní analýzy a naši konzultanti vám ochotně pomohou a poradí. Případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.