Aktuálně

Stanovujeme 607 pesticidů v potravinách

15.2.2017

Laboratoře ALS nyní nově nabízejí kombinaci metod GC-MS/MS a LC-MS/MS pro stanovení 607 pesticidů v potravinách; stanovení je akreditované pro všechny druhy ovoce a zeleniny a výsledky jsou rutinně k dispozici do pěti pracovních dnů.

2. 1. 2017 informovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) o nálezu nevyhovující šarže máku „Dr. Rashid MÁK MLETÝ 100%“, který obsahoval rezidua pesticidu picoxystrobin, v distribuční síti společnosti Penny Market s.r.o. S ohledem na tento a mnoho dalších, obdobných případů doporučujeme stanovení pesticidů ve výrobku před jeho vlastním uvedením na trh.

Co jsou pesticidy?

Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization, FAO) definuje pesticid takto:

Jakákoli látka nebo směs látek určených pro prevenci, zničení nebo kontrolu škůdců, včetně vektorů lidských či zvířecích chorob, nežádoucích druhů rostlin nebo zvířat, které ohrožují produkci, zpracování, skladování, dopravu nebo uvádění na trh potravin, zemědělských komodit, dřeva a dřevěných výrobků, krmiv nebo látek, které mohou být podávány zvířatům pro ochranu proti hmyzu, pavoukům či jiným škodlivým organismům v nebo na jejich tělech. Tento pojem zahrnuje látky zamýšlené pro použití jako regulátory růstu rostlin, defolianty, vysoušedla, činidla pro probírku ovoce nebo prevenci předčasného opadu ovoce. Zahrnuje také látky aplikované na plodiny před nebo po sklizni k ochraně komodity před poškozením při skladování a přepravě.

Nejčastěji pesticidy členíme do kategorií dle cílového organismu, např. herbicidy, fungicidy, insekticidy, rodenticidy apod. nebo dle chemické povahy: pyretroidy, organofosfáty, karbamáty, chlororganické sloučeniny, fenoly, azoly, aniliny a další.

Použití pesticidů je v současném intenzivním zemědělství neodmyslitelné – zajišťuje vyšší výnosy a vyšší senzorickou, nutriční či technologickou jakost produktů. Výskyt pesticidových reziduí v životním prostředí a potravních řetězcích však může vést i k nežádoucím otravám necílových organismů, využívané látky proto musí splňovat několik požadavků:

– vysoký rozdíl mezi toxicitou pro cílové a necílové organismy
– dobrá biodegradabilita
– nesmí ovlivňovat endokrinní systém savců

Celosvětově je registrováno přibližně 1200 látek, které slouží jako pesticidy; jejich použití u nás reguluje Nařízení Komise (EU) č. 396/2005.

Stanovení pesticidů

Specialisté v laboratoři ALS v Chatteris (Velká Británie) vyvinuli pro stanovení pesticidů v potravinách kombinovanou metodu. Důkladně homogenizovaný vzorek je extrahován ethylacetátem a v případě potřeby přečištěn pomocí gelové permeační chromatografie. Alikvotní podíl extraktu je analyzován pomocí plynového chromatografu s kapilární kolonou a hmotnostním a/nebo plamenovým fotometrickým detektorem. V případě potřeby je alikvotní podíl extraktu analyzován také pomocí HPLC s UV a/nebo fluorescenční detekcí. Metoda je založena na následujících dokumentech:

→ Panel on Determination of Residues of Organophosphorus Pesticides in Fruits and Vegetables, Analyst, 102, 858-868 (1977)
→ Watts et al JAOAC 1969, 52, 522
→ Codex Alimentarius Volume 2, Pesticide Residues in Food, Second Edition, Section 4.
→ Quality Control Procedures for Pesticide Residues Analysis
    EU Document SANCO/12495/2011

Pro další informace ohledně stanovení pesticidů v potravinách prosím kontaktujte náš klientský servis na e-mailu alscz.supportfood@alsglobal.com, tel. č. +420 226 226 998 nebo využijte náš poptávkový formulář.