Aktuálně

Úspěch ALS Czech Republic v pilotním srovnávacím testu

28.2.2022

Laboratoře ALS Czech Republic dlouhodobě figurují na předních místech v oblasti vývoje nových metod analýz pesticidů v životním prostředí.

V zeminách a sedimentech nabízíme stanovení již více než 300 pesticidních látek, včetně vybraných metabolitů. Všechny metody jsou plně validovány a akreditovány Českým institutem pro akreditaci (ČIA).

Analýza tzv. moderních pesticidů (např. triazinových, triazolových, močovinových, karbamátů, organofosfátů) včetně glyfosátu a jeho metabolitu AMPA, se provádí na nejmodernějších přístrojích rychlou, citlivou a vysoce spolehlivou metodou ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní detekcí (UHPLC–MS/MS). Metoda plynové chromatografie s detekcí elektronového záchytu (GC/ECD), kterou taktéž provozujeme, je potom vhodná pro stanovení historické zátěže organochlorovými pesticidy.

Naši způsobilost pravidelně prokazujeme v mezilaboratorních testech. Naposledy jsme se zúčastnili mezinárodního pilotního srovnávacího testu PT-PAS-1 pořádaného UKZUZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Test byl zaměřený na moderní i neregistrovaná rezidua pesticidů v orné půdě. Z 15 laboratoří z celé Evropy, které na studii participovaly, dosáhla naše laboratoř nejlepších výsledků! Naši analytici správně a s nejmenšími odchylkami ze všech identifikovali i kvantifikovali všechna přítomná rezidua pesticidů. Tento skvělý výsledek je nezávislým potvrzením spolehlivosti analytických výsledků poskytovaných laboratoří ALS Czech Republic v oblasti analýzy pesticidů v zeminách.

Možnosti využití  analýz pesticidů v půdě

  • monitoring životního prostředí (po sezónních aplikacích)
  • data pro doplnění rizikových analýz při výrobě pitné vody (stanovení pesticidních látek s pravděpodobným výskytem ve zdrojích pitné vody)
  • kontrola aplikace zakázaných látek na půdu
  • prokazování nepovolené aplikace pesticidů v ekologickém zemědělství
  • analýzy rizik na lokalitách s předchozí výrobou či skladování pesticidů
  • prokazování dosažení sanačních limitů pro zasažené lokality