Aktuálně

Vyšla zásadní novela vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu

4.6.2018

Dne 20. 4. 2018 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb. stanovující hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Tato novelizace mění nejen rozsah testovaných parametrů pro pitnou vodu, ale přináší také silnou provázanost s relativně novou vyhláškou 448/2017, která uvádí podmínky a povinnosti pro testování surové a vyrobené vody.

Dalším zásadním faktorem je zavedení provedení a aktualizace analýzy rizik mezi povinnosti provozovatele vodovodů. Z této rizikové analýzy pak mohou vyplynout další parametry k monitorování, pokud jsou relevantní.

 

 

 

Nejdůležitější změny z pohledu rozsahu rozborů

Změny v parametrech a limitech

Novela upravuje některé požadavky na monitoring kvality pitné vody. Nově byly mezi ukazatele pitné vody zařazeny chlorečnany s nejvyšší mezní hodnotou 200 ug/L a uran, kde byla stanovena nejvyšší mezní hodnota 15 ug/L.

Z hlediska mikrobiologických parametrů se pro ukazatele Escherichia coli a koliformní bakterie při použití metody dle normy ČSN EN ISO 9308-2 nově zavádí jako variantní jednotka MPN (nejpravděpodobnější počet bakterií) vedle doposud známé jednotky KTJ (kolonii tvořící jednotka), kterou bude nadále možno využívat.

U některých ukazatelů dochází ke změně legislativního limitu – v příloze č. 1 vyhl. 252/2004 Sb. se u mikroskopického obrazu – abioseston snižuje mezní hodnota z 10% na 5%. V případě chemických ukazatelů se snižuje nejvyšší mezní hodnota pro ukazatel stříbro, a to z hodnoty 50 ug/L na 25 ug/L.

U kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhl. 252/2004 Sb. se již nepožaduje stanovení ukazatelů Clostridium perfringens a Pseudomonas aeruginosa. Tyto hodnoty byly vyžadovány v případě pitných vod upravovaných přímo z vod povrchových nebo u podzemních vod ovlivněných povrchovými vodami, respektive u balené pitné vody v případě ukazatele Pseudomonas aeruginosa.

Změna přístupu k úplnému rozboru

Podstatnou změnou prošel úplný rozbor vody (příloha č. 5 vyhl. 252/2004 Sb.). Místa odběru vzorků byla rozdělena na vodu na výstupu ze stavby pro úpravu vody (nebo zdroj bez technologie úpravy vody) a vodu u v místě splnění požadavků na jakost pitné vody podle § 8, čili na výstupu „spotřebitele“ – přičemž obě kategorie mají povinné parametry k analýze a také parametry, u kterých je možnost volby, v jakém odběrovém místě se bude ukazatel sledovat.

V praxi to znamená, že původní sestava pro úplný rozbor se bude měnit podle toho, zda byly určité parametry stanoveny již v rámci úplného rozboru na jednom z uvedených míst. Například tedy již zmiňovaný uran, pokud bude stanoven „u spotřebitele“, nebude muset být současně stanovován na výstupu ze stavby pro úpravu vody a naopak.

Změny v normách pro stanovení a požadavcích na použité metody

V příloze č. 6 vyhl. 252/2004 Sb. „Požadavky na analytické metody“ je pro ukazatel Clostridium perfringens zavedena metoda rozboru ČSN ISO 14189, původní postup je stále možné používat jako alternativní metodu. Ukazatel Legionella spp. lze stanovovat pouze metodou ČSN EN ISO 11731. Nově se pro ukazatel zákal vyžaduje stanovení pouze nefelometrickou metodou, referenční metodou je ČSN EN ISO 7027.

Přepracována je také tabulka B přílohy č. 6 „Ukazatele, pro které jsou stanoveny požadavky na metodu“. Nově vyhláška pracuje s parametrem „mez stanovitelnosti“ a „nejistota měření“. Podle vyhlášky však nejistota měření nesmí být používána jako dodatečná tolerance, pokud jde o hodnocení shody naměřené hodnoty s limitní hodnotou ukazatele.

Analýza rizik – novinka v oblasti pitných vod

Zcela nově se ve vyhlášce 252/2004 Sb. objevuje příloha č. 7, „Postup vypracování posouzení rizik a hodnocení výsledků tohoto postupu“. Posouzení rizik se zpracovává pro každou zásobovanou oblast samostatně. Ve vyhlášce jsou uvedené jednotlivé kroky, způsob hodnocení pravděpodobnosti výskytu nebezpečí a způsob hodnocení následků nebezpečí pro kvalitu vody a její dodávku. Na základě takto zpracovaného posouzení rizik může vyvstat požadavek na monitorování dalších ukazatelů, které mohou pomoci identifikovaná rizika monitorovat nebo může dojít ke změně frekvence sledování určitých „standardních“ parametrů.

Reakce laboratoří ALS na schválení novely vyhlášky 252/2004

Na základě novely vyhlášky č. 70/2018 Sb., jejíž vývoj jsme v rámci legislativního procesu bedlivě sledovali, laboratoř ALS Czech Republic připravila aktualizaci příslušných nabízených sestav rozborů tak, aby plně vyhovovaly výše uvedené novele. Součástí těchto úprav je i vyhodnocení naměřených výsledků s novými nebo nově ustavenými limity.

Následující období přinese zcela jistě zvýšenou pozornost ze strany provozovatelů, producentů a distributorů pitné vody ohledně plnění nových legislativních požadavků, jež se budou muset promítnout do jejich každodenních činností. Laboratoře ALS jsou připraveny pokrýt veškeré nové požadavky vyplývající z uvedených změn, včetně individuálních požadavků vyplývajících z posouzení rizik.

ALS Czech Republic provozuje moderní analytické laboratoře akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti chemických, radiochemických, mikrobiologických a fyzikálních rozborů. Prováděné analýzy pokrývají převážně oblast životního prostředí, potravin, farmacie a olejů. Naše analytické služby poskytujeme na celém území České republiky.

Máte-li požadavek na stanovení parametrů v působnosti vyhlášek pro pitné, surové či vyrobené vody či jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.