Aktuálně

Výzva z Norských fondů pro snížení zátěže vod léčivy a hormony

9.6.2021

V nově vyhlášené dotační výzvě z Norských fondů rozdělí Státní fond životního prostředí v rámci části „Trondheim“ 94 milionů korun určených na inovativní opatření v oblasti nových technologií pro čisté povrchové vody – zbavených zbytků léčiv a hormonů, které mohou mít toxický účinek na necílové organismy.

Vybrané projekty budou podpořeny z finančního mechanismu Norských fondů z období 2014-2021. Jedná se o podporu inovativních řešení a sdílení příkladů zahraniční dobré praxe v podmínkách České republiky. Jsou určeny čtyři oblasti podpory, z nichž třetí se zaměřuje na ochranu jakosti vod České republiky a snižování znečištění povrchových vod mikropolutanty. Tato výzva je nazvaná po norském městě „Trondheim“, a cílí na pilotní a demonstrační projekty, jejichž výsledkem je snížení obsahu léčiv a hormonů (včetně jejich metabolitů) v odpadních vodách před jejich vypuštěním. V prvním kole této dvoukolové výzvy není omezen počet předložených projektových záměrů – jeden žadatel může předložit více projektových záměrů, které se ale nesmí překrývat ve svém obsahu.

Finančně podpořeny mohou být pilotní projekty jak u významných zdrojů znečištění, tak i nakomunálních čistírnách odpadních vod. Jako významné zdroje tohoto typu znečištění lze označit zdravotnická zařízení či domovy pro seniory atp. Do podporované oblasti spadá i využití přirozených čistících procesů, jaké představují umělé mokřady nebo kořenové čistírny s prokázanou schopností snižovat obsah těchto látek.

Laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o. jsou připraveny podpořit projekty v rámci této výzvy v oblasti analytického servisu. Přirozeným požadavkem na projekty bude sběr relevantního objemu dat ohledně účinnosti inovativních technologií, kde jsme připraveni maximálně spolupracovat na nastavení vhodného plánu vzorkování a rozsahu testovaných látek.

Základní informace o zaměření 3. oblasti podpory Programu můžete nalézt v informativním dokumentu Norská výzva pomůže najít cestu, jak zbavit řeky zbytků léčiv a hormonů - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz).

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=9