Aktuálně

Zavedli jsme nové možnosti analýz ovzduší a půdního vzduchu v laboratořích ALS Czech Republic

9.11.2020

V laboratořích ALS Czech Republic, s.r.o. nadále rozšiřujeme nabídku monitoringu vnitřního a venkovního ovzduší a půdního vzduchu. Mimo již standardně poskytovaných analýz těkavých organických sloučenin (TOL) ve vzorkovačích typů Radiello a SKC, nově pro naše partnery zavádíme stanovení těkavých organických látek pomocí pasivních vzorkovačů Waterloo Membrane Sampler™.

Výhody využití WMS
Waterloo Membrane Sampler™ (WMS) je pasivní vzorkovač integračního typu. Toto zařízení je využíváno, podobně jako např. vzorkovače Radiello, pro vzorkování vnitřního a venkovního ovzduší. Navíc ovšem umožňuje i vzorkování půdního vzduchu a to i v případech vysoké okolní vlhkosti, což bývá často překážkou pro odběry půdního vzduchu jinými metodami. Existují tři typy WMS vzorkovačů dedikované pro různé účely vzorkování za rozdílných podmínek (vlhkost vzduchu, očekávaná koncentrace látek apod.). Tyto vzorkovače přitom umožňují kvantitativní stanovení cílových sloučenin s podobnou přesností a správností, jaké jsou dosahovány např. u aktivního vzorkování pomocí SUMMA kanystrů dle EPA TO-15. Jejich výhodou je totiž známá hodnota difuzních koeficientů pro mnoho běžných TOL a možnost jejich výpočtu prakticky pro jakékoli TOL na základě retenčního indexu v plynové chromatografii.

Výhody Waterloo Membrane Sampler™

  • Snadné použití, manipulace, malé rozměry
  • Nízké limity stanovení díky kumulaci látek v sorbentu
  • Informace o výskytu kontaminace za delší časové období
  • Široký rozsah látek
  • Univerzální použití pro ovzduší a půdní vzduch
  • Možnost monitoringu větších území bez nutnosti častého aktivního vzorkování

Velkou výhodou pasivních vzorkovačů je fakt, že na rozdíl od aktivních vzorkovačů (např. SKC trubiček se sorbenty), které přinášejí informaci o stavu vzorkovaného prostředí pouze v okamžiku vzorkování, pasivní vzorkovače umožňují monitorovat životní prostředí dlouhodobě a získané koncentrace vypovídají o průměrné kontaminaci v průběhu celé doby vzorkování (většinou se jedná o dny nebo týdny).

WMS nabízí snadné provedení vzorkování, jednoduchou manipulaci a transport a dosažitelnost nízkých koncentračních limitů při stanovení, a to díky kumulaci látek ve vzorkovaném médiu za celé vzorkovací období. Vzhledem ke svým malým rozměrům, je vzorkovač možné použít pro odběry půdního vzduchu z vrtů o průměru už od 1 cm.

Zejména v zahraničních projektech je využití takovýchto pasivních vzorkovačů upřednostňováno pro zjištění míst s vysokou kontaminací při monitoringu větších území mapováním „průměrných“ koncentrací látek za delší období. Využití pasivních vzorkovačů v takových případech významně šetří náklady na opakovaná aktivní vzorkování. Aplikaci WMS lze využít např. pro vzorkování půdního vzduchu při posuzování a hodnocení závažnosti antropogenního znečištění dle Metodického pokynu MŽP „Indikátory znečištění“.

Princip vzorkování a stanovení pro WMS
Konstrukce vzorkovače obsahuje inertní nádobku (vialku) naplněnou sorbentem, uzavřenou polydimethylsiloxanovou (PDMS) membránou. Při kontaktu vzorkovače se vzduchem dochází k prostupu těkavých organických sloučenin skrz membránu a jejich následnému zachycení na sorbent.

Základními typy vzorkovačů jsou:

WMS-SE™ („solvent-extraction“) – ideální pro monitoring TOL v ovzduší ve vnitřních prostorách a vnějším prostředí. Obsahuje vysoce kapacitní sorbent pro kvantifikaci látek přítomných na různých koncentračních úrovních v rámci rozsahu kalibrace.

WMS-LU™ („low-uptake rate“) – speciálně určeno pro monitoring TOL v půdním vzduchu. Pomalejší rychlost sorpce zmírňuje možný účinek „hladovění“ vzorkovače kvůli příliš rychlé sorpci TOL z prostředí, ke kterému může, při vzorkování půdního vzduchu s nízkými koncentracemi TOL, dojít.

WMS-TM™ - („thick-membrane“) – unikátní řešení pro účely kvantifikace TOL i ve velmi vlhkém prostředí či špatně propustných půdách díky nejnižší rychlosti sorpce ze všech dostupných vzorkovačů.

Stanovení TOL ze vzorkovačů WMS v ALS Czech Republic

Vlastní stanovení obsahu cílových látek se následně provádí na nejmodernějších přístrojích rychlou, citlivou a spolehlivou metodou plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí (GC–MS).  

V současné době v ALS nabízíme akreditované stanovení 34 těkavých látek zahrnující chlorované organické sloučeniny, aromatické látky, BTEX, aldehydy, ketony a vybrané ropné uhlovodíky. Metoda je vhodná pro kvantifikaci látek již od obsahu 0,2-0,4 µg/vzorkovač, což při předpokládané době vzorkování 7 dnů znamená dosažení limitu stanovitelnosti v rozsahu 0,004 až 0,3 mg/m3 v závislosti na použitém typu vzorkovače a sledovaném analytu.

Vlastní vzorkovače ALS může svým partnerům zajistit po předchozí domluvě.

Reference:

 www.siremlab.com/waterloo-membrane-sampler-wms

Metodický pokyn MŽP: Indikátory znečištění, 2013