Aktuálně

Změny v limitech reziduí účinných látek

27.11.2023

Rafoxanid

Rafoxanid se používá jako antiparazitikum, který má účinnost proti jaterním molicím.

Dne 20. dubna 2023 Evropská agentura pro léčivé přípravky prostřednictvím stanoviska Výboru pro veterinární léčivé přípravky doporučila stanovit konečný MRL (maximální reziduální limit) pro rafoxanid v kravském a ovčím mléce. Komise taktéž považuje za vhodné stanovit MRL pro rafoxanid u skotu a ovcí, pokud jde o mléko. Z toho důvodu vyšlo dne 23.10.2023 prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2203, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, kde byly přidány MRL pro rafoxanid u mléka přežvýkavců a ovcí.

Limit je následující:

  • 10 µg/kg u mléka přežvýkavců a mléka ovcí

Nařízení je platné od 12.11.2023.

Ketoprofen

Ketoprofen se používá jako analgetikum a protizánětlivá látka pro léčbu bolesti a zánětů, především ve svalech a kostech.

Ketoprofen však nelze používat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

Do této doby byl ketoprofen zařazen jako povolená látka pro skot, prasata a koňovité bez stanovení MRL. Dne 14. prosince 2020 podala společnost Huvepharma nv žádost Evropské agentuře pro léčivé přípravky o rozšíření stávající položky pro ketoprofen na kura domácího. Po zvážení agentury ohledně této žádosti dospěla agentura k závěru, že extrapolace MRL pro ketoprofen z tkání kura domácího na tkáně jiných druhů drůbeže je vhodná, ale není vhodná na drůbeží vejce, neboť nebyly poskytnuty žádné údaje o depleci reziduí pro látku ketoprofen ve vejcích.

Z toho důvodu vyšlo dne 20.10.2023 prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2194, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, kde byly stanoveny MRL pro drůbež.

Limity jsou následující:

  • 10 µg/kg pro svalovinu
  • 30 µg/kg pro kůži a tuk v přirozeném poměru
  • 10 µg/kg pro játra
  • 10 µg/kg pro ledviny

Nařízení je platné od 9.11.2023.

Karbetamid, karboxin, triflumuron

Všechny tři látky se používají jako přípravky na ochranu rostlin.

Maximální limity reziduí (MLR) pro tyto látky byly stanoveny v nařízení (ES) č. 396/2005, nicméně platnosti schválení těchto účinných látek skončily 31. května 2021 a 31. března 2021 a žádost o obnovení jejich schválení žadatel stáhl. Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto účinné látky byly zrušeny.

Komise konzultovala potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti s referenčními laboratořemi Evropské unie pro rezidua pesticidů. V případě karbetamidu, karboxinu a triflumuronu zmíněné laboratoře navrhly analyticky dosažitelné meze stanovitelnosti specifické pro každý produkt.

Z toho důvodu vyšlo dne 5.10.2023 nařízení Komise (EU) 2023/2382, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 a doplnily se MLR pro tyto účinné látky u ovoce, ořechů, zeleniny, luštěnin, olejnatých semen a plodů, obilovin, čajů, kávy, kakaa, chmelu, koření a produktů živočišného původu.

Nařízení je platné od 25.10.2023. Na produkty vyprodukované v Unii nebo dovezené do Unie před dnem 25. dubna 2024 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.