Aktuálně

Revize pravidel EU pro označení data spotřeby na výrobku („spotřebujte do“ a „minimální trvanlivost“)

14.3.2022

V rámci strategie „From Farm to Fork“ se otevírá diskuse nad pravidly pro označení data „spotřebujte do“ a „minimální trvanlivost“ a jejich možnou revizí.

Rozdíl mezi daty a pokyny pro jejich uvádění je detailně popsán v příloze X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Jednou z cest, jak bojovat s plýtváním potravin, je neuvádět minimální trvanlivost u potravin s dlouhou dobou trvanlivosti.

Při tvorbě výše uvedených strategií bylo v rámci průzkumů v celé EU zjištěno, že rozdíl mezi těmito daty není spotřebitelům zcela jasný. Velmi zjednodušeně lze rozdíl mezi těmito daty popsat tak, že „spotřebujte do“ je třeba plně respektovat, neboť po jeho uplynutí již produkt nemusí být pro spotřebitele bezpečný. Po uplynutí „data minimální trvanlivosti“ dochází u potravin ke změnám, většinou senzorickým – např. změně barvy, textury, tyto změny však pro spotřebitele nepředstavují zdravotní riziko.
Potraviny s prošlým „datem minimální trvanlivosti“ lze uvádět do oběhu, pouze pokud jsou zdravotně nezávadné a pokud jsou jako prošlé označeny. Odpovědnost za bezpečnost výrobku však přebírá prodejce.
 
Laboratoře ALS poskytují výrobcům i prodejcům potravin komplexní a pohodlné řešení v oblasti testů trvanlivosti/ shelf- life test. Do této oblasti spadá správné nastavení data minimální trvanlivosti nebo použitelnosti na obale, ale zároveň také ověření předpokladu o délce použitelnosti výrobků v případě změny receptury nebo obměny výrobního procesu. Jedná se především o tyto služby:
  • návrh analýz dle povahy výrobku, jejich četnosti a frekvence,
  • hodnocení analýz s ohledem na legislativní požadavky,
  • senzorické posouzení na konci doby použitelnosti,
  • skladování za definovaných podmínek,
  • fotodokumentace vzorku,
  • komplexní zpráva posuzující vhodnost navržené trvanlivosti,
  • nasazení vzorků 7 dní v týdnu,
  • online systém (WebTrieve) umožňující obdržení výsledku ihned po odečtení,
  • svozová služba pokrývající celé území ČR,
  • interpretace výsledků a poradenství.

Pro více informací k jednotlivým analýzám kontaktujte náš zákaznický servis na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem: czsupport.food@alsglobal.com.

Leták Testy trvanlivosti - u nás jednodušeke stažení