Aktuálně

Rozbory balených vod v laboratořích ALS

12.12.2017

Rozbory balených vod v laboratořích ALS

Shrnutí:

  • Balené vody musí splňovat požadavky legislativy na obsah cizorodých látek
  • Rozbory balených vod jsou určeny:
    • Vyhláškou 252/2004 pro balené pitné vody
    • Vyhláškou 275/2004 pro balené minerální, pramenité a kojenecké vody
  • Požadavky na kvalitu balených vod jsou přísnější, než pro pitnou vodu z vodovodu, měly by tedy rozhodně splňovat požadavky na obsah látek, jako jsou kovy, pesticidy, cizorodé organické látky atp.
  • Rozbory zahrnují také stanovení mikrobiologických ukazatelů (koliformní bakterie, enterokoky atd.)
  • Společnost ALS Czech Republic, s.r.o. zajišťuje veškeré akreditované analýzy balených vod, které jsou v souladu s legislativou

Rozbory balených vod dle legislativy

Balené vody jsou rozlišovány na balené přírodní minerální vody, balené pramenité vody, balené kojenecké vody a balené pitné vody. Pouze balené pitné vody jsou hodnoceny podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Ostatní druhy balených vod (minerální, pramenitá, kojenecká) musí splňovat požadavky popsané ve vyhlášce č. 275/2004 Sb. Balené vody jsou kvalitní podzemní vody, které vždy pocházejí z hlubinného, chráněného zdroje.  Požadavky na kvalitu těchto vod jsou proto přísnější, než pro pitnou vodu z vodovodu. Například pro obsah pesticidů platí pro balenou vodu přísnější limit než pro vodu z vodovodu a to 0,025 mg/l.

Jakost a kvalita balených vod je dána zejména obsahem mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů, pro které jsou stanoveny příslušné limitní hodnoty. Balené vody, s výjimkou balené pitné vody, nesmí obsahovat cizorodé organické látky ve zjistitelném množství. Požadavky na analytické metody, jimiž se prokáže nepřítomnost těchto cizorodých látek je uvedena ve vyhlášce č. 275/2004 Sb. Metody provozované v laboratoři ALS tyto požadavky splňují. 

Bisfenol A

Jak se dostane do balené vody?

V současné době je bisfenol A (BPA) používán zejména jako surovina na výrobu tzv. polykarbonatů. Z polykarbonátu vyrábí řada užitkových předmětů pro domácnost, jako jsou nádoby na tekutiny, dózy na potraviny, barely na vodu, plastové příbory či kempingové jídelní soupravy. Ve stále větší míře se polykarbonát používá všude tam, kde přichází do styku s potravinami – od kojeneckých lahví až po ošetření vnitřního povrchu konzerv. Díky širokým možnostem využití BPA se ve stále větším množství dostává do životního prostředí a přes potravinové cykly proniká až do lidského organismu. Celosvětová produkce BBA činí kolem tří milionů tun ročně a neustále stoupá.

Předpisy pro bisfenol A

Podle současné legislativy (na základě nařízení vlády č. 23/2011 Sb.) byla pro BPA v České republice stanovena nejvyšší přípustná průměrná hodnota koncentrace pouze pro povrchové vody ve výši 35 μg/l.

V roce 2011 bylo ve všech zemích EU zakázáno používání Bisfenolu A v kojeneckých lahvích. Toto je jediné omezení pro celou EU. Ve Švédsku rozšířili tento zákaz i na obaly potravin, které jsou určeny dětem do 3 let věku a Francie v roce 2013 zakázala přítomnost BPA v obalech potravin pro děti do 3 let, v roce 2014 pak tento zákaz rozšířila na všechny obaly na potraviny.  V Connecticutu (USA) zakázali BPA nejen v kojeneckých lahvích, ale i v dalších výrobcích pro děti.

Zdravotní účinky bisfenolu A

Bisfenol A, podle pokusů na zvířatech, během nitroděložního vývoje ovlivňuje vývoj prsní tkáně plodu a zvyšuje riziko výskytu rakoviny prsu v pozdějším věku. U mužů způsobuje úbytek spermií. Studie také prokázaly, že má negativní účinky na fungování imunitního systému člověka. Vzhledem k těmto expozičním cestám představuje bisfenol A v současné době nejvýznamnější endokrinně disruptivní kontaminaci pro člověka. Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES, změněná směrnicí 2008/105/ES uvádí bisfenol A na seznamu látek podléhajících přezkumu pro případnou identifikaci jako prioritní látky nebo prioritní nebezpečné látky.

 

Rozbory balených vod v ALS

Společnost ALS Czech Republic, s.r.o. zajišťuje veškeré analýzy balených vod, které jsou v souladu s legislativou – vyhláškou č. 275/2004 Sb. nebo vyhláškou č. 252/2004 Sb. Provádíme rozbory balených vod s použitím nejmodernějších přístrojů. Všechny metody používané pro stanovení pesticidů, cizorodých látek včetně bisfenolu A nebo mikrobiologické rozbory na přítomnost indikátorů patogenních mikroorganismů jsou plně validovány a akreditovány Českým institutem pro akreditaci.

Mikrobiologické parametry dle vyhlášky č. 275/2004

Ukazatele

Escherichia coli

Siřičitany redukující střevní sporulující anaerobní bakterie

Koliformní bakterie

Počet kolonií při 22 °C

Enterokoky

Počet kolonií při 36 °C

Pseudomonas aeruginosa

Mikroskopický obraz - živé organismy

Platí pro balené přírodní minerální vody a balené kojenecké pramenité vody

 

Fyzikálně chemické parametry dle vyhlášky č. 275/2004

1. Balené přírodní minerální vody

Ukazatele

Antimon

Selen

Arsen

Dusičnany

Baryum

Dusitany

Bor

Fluoridy

Chrom

Kyanidy celkové

Kadmium

Mangan

Měď

Bromičnany*

Nikl

Ozon*

Olovo

Bromoformy*

Rtuť

 

*vybrané ukazatele se stanovují pouze v případě použití úpravy pomocí vzduchu obohaceného ozonem

 

2. Balené kojenecké pramenité vody

Ukazatele

Antimon

Konduktivita

Arsen

pH

Baryum

Sodík

Beryllium

Sírany

Kadmium

Látky rozpuštěné

Chrom

Sulfan volný

Měď

Barva

Kyanidy celkové

Pach

Fluoridy

Zákal

Olovo

Železo

Mangan

Huminové látky

Rtuť

CHSK

Nikl

Vápník

Dusičnany

Hořčík

Dusitany

Vápník a hořčík

Selen

Bromičnany*

Hliník

Ozon*

Amonné ionty

Bromoformy*

Chloridy

 

*vybrané ukazatele se stanovují pouze v případě použití úpravy pomocí vzduchu obohaceného ozonem

Cizorodé organické látky dle vyhlášky č. 275/2004 - balené vody, s výjimkou balené pitné vody, nesmí obsahovat cizorodé organické látky ve zjistitelném množství

Ukazatele

Tetrachlormethan

Ethylbenzen

Dichlormethan

Styren

1,2 dichloethan

Benzo(a)pyren 

Chloerethen (Vinylchlorid)

Chlorbenzen    

1,1 Dichlorethen (Ethylenchlorid)

Dichlorbenzeny 

1,2 Dichlorethen

Trichlorbenzeny 

Trichlorethen

Pesticidy

Tetrachlorethen

Polychlorované bifenyly - PCB (suma kongenerů 28,52,101,118,138,153,180)

Benzen

Tenzidy aniontové

Toluen

Látky extrahovatelné nepolární

Xyleny

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů na rozbory balených pitných vod je možno se na nás obrátit na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.