ENVIROMAIL_06

OPTIMÁLNÍ TECHNIKA ODBĚRU VZORKŮ PŮDY PRO STANOVENÍ TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK

Stáhnout PDF
EnviroMail_06_Evropa_Optimální technika odběru vzorků půdy pro stanovení těkavých organických látek

Několik publikovaných odborných studií potvrdilo, že klasické techniky odběru vzorků půdy do skleněných vzorkovnic, které jsou určeny k analýze těkavých organických látek (TOL), mohou způsobit významné ztráty cílových analytů, a to v důsledku jejich vypařování nebo biodegradace. Pro dosažení nízkých detekčních limitů těchto látek se stalo běžnou praxí používat metanol k zakonzervování vzorků přímo v terénu v průběhu vzorkování.

Proč je vzorkování důležité?

Methanol je organické rozpouštědlo mísitelné s vodou, které je velmi efektivní při extrakci TOL z půdy. V případě, že je methanol přidán ke vzorku půdy v dostatečné koncentraci, TOL jsou stabilizovány hned dvěma způsoby. Odpařování látek je eliminováno jejich rozpuštěním v methanolu v lahvi s těsným uzávěrem, a nedochází ani k mikrobiálnímu rozkladu látek, protože methanol zde působí jako účinný baktericid. Tento fakt je důležitý především pro aromatické sloučeniny, tedy např. látky sloučené pod zkratkou BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny), které by se jinak mohly rychle biologicky rozkládat.

Přesně a správně provedené vzorkování půdy v terénu čelí dvěma výzvám. Tou první je nutnost odběru správného množství vzorku, aniž by na místě vzorkování bylo nutné použít váhy. Tento problém je řešen použitím speciálně navrženého jednorázového (recyklovatelného) plastového vzorkovače (Terra Core), díky kterému je možné navážit s velkou přesností 5 g vzorků půdy o různé vlhkosti. Vzorek se následně velmi jednoduše převede přímo do vzorkovnice obsahující methanol. Extrakce vzorků v laboratoři následně probíhá přímo v této fixované vzorkovnici.

Druhou výzvu, tedy přesné množství vzorku, lze řešit použitím předem navážených vzorkovnic (včetně etikety, uzávěru a methanolu), které jsou předem naplněny přesně 5-ti ml čistého methanolu. Po tom, co vzorkovnice se vzorkem půdy dorazí do laboratoře jsou lahvičky opět zváženy, zaznamenány, a množství půdy je pak vypočteno odchylkou.
Sušina vzorků půdy je stanovena z paralelního odběru stejného vzorku do jiné vzorkovnice.

Zásady správného odběru vzorků

  • Před použitím uchovávejte vzorkovnice při pokojové teplotě nebo v lednici. Především je důležité je skladovat v prostředí bez přístupu TOL, tedy rozpouštědel nebo paliv.
  • Během odběru vzorku se vyvarujte vylití methanolu. Po odběru vzorkovnici pevně uzavřete, a dejte pozor, aby na uzávěru nezůstaly vzorky půdy. Případný úbytek methanolu způsobuje nepřesnosti při vážení vzorkovnic a následně při výpočtu koncentrace TOL.
  • Odeberte reprezentativní, čerstvě odebraný vzorek.
  • Vzorkovnice dále nepopisujte nebo nenalepujte další štítky, došlo by tak ke změně váhy vzorkovnice.
  • Nikdy neuchovávejte ani neposílejte takto odebrané vzorky v chladícím boxu, které obsahují methanol jako konzervační látku.
  • Stabilita methanolu ve vzorkovnici před odběrem vzorků je 90 dní.

Optimální technika vzorkování

  • Nasaďte si ochranné brýle, rukavice a vhodné oblečení pro případ nechtěného potřísnění methanolem. Zkontrolujte exspiraci methanolu ve vzorkovnici. Pokud rukavice přijdou do kontaktu s methanolem nebo jinými kontaminanty, okamžitě je vyměňte.
  • Při manipulaci se vzorkovnicí dbejte na to, aby štítek na ní byl čitelný, nebyl smazán, nebo jinak poškozen. Uvedená data budou dále požita k výpočtům.
  • Vzorkovač Terra Core použijte k odběru přibližně 5 g půdy do vzorkovnice o objemu 40 ml obsahující methanol. Vzorkovnici rychle uzavřete.
  • Vzorkovač Terra Core je na jednorázové použití. Nepoužívejte jej pro více než jeden odběr, aby se předešlo případné kontaminaci.
 
Krok 1:
Vytáhněte vzorkovací sadu z plastového obalu a připravte si vzorkovnici s methanolem.
Krok 2: 
S pístem vsunutým do rukojeti zastrčte vzorkovač Terra Core do odebírané půdy tak, aby byl celý zásobník plný vzorku. Naplněný zásobník pojme přibližně 5 g půdy.
Krok 3:
Vnější stranu vzorkovače očistěte přiloženou buničinou.
Krok 4: 
Píst vzorkovače otočte o 90°do kolmé polohy oproti rukojeti. Vzorkovač se zeminou vložte do hrdla ALS vzorkovnice obsahující methanol a stlačením pístu vytlačte vzorek zeminy do vzorkovnice. Tu ihned uzavřete. Vzorkovnici naplňte pouze jednou!
Krok 5: 
Vzorkovnici s červeným víčkem také naplňte vzorkem. Tento bude použit k výpočtu sušiny.
Krok 6: 
Všechny vzorkovnice umístěte zpátky do stojanu, ten vložte zpět do plastového sáčku, který vložte do ALS přepravní tašky s chladicí vložkou. Před odesláním vzorků do ALS laboratoří je uchovávejte chlazené při teplotě 1až 5°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Několik publikovaných odborných studií 
potvrdilo, že klasické techniky odběru vzorků půdy do skleněných vzorkovnic, které jsou určeny k analýze těkavých organických látek (TOL), mohou způsobit významné ztráty cílových analytů, a to v důsledku jejich vypařování nebo biodegradace. Pro dosažení nízkých detekčních limitů těchto látek se stalo běžnou praxí používat metanol k zakonzervování vzorků přímo v terénu v průběhu vzorkování.