Aktuálně

Stanovení chemických látek v balených vodách

3.9.2020

OBSAH

Rozdělení balených vod

Cizorodé organické látky

Pesticidy a jejich metabolity

Perfluorované látky (PFAS)

Chloritany a Chloristany
 

Laboratoře ALS Czech Republic s.r.o. dlouhodobě provádějí testování balených vod s použitím nejmodernějších metod a přístrojů. Všechny metody používané pro stanovení pesticidů, cizorodých organických látek nebo mikrobiologické rozbory jsou plně validovány a akreditovány Českým institutem pro akreditaci. V České republice jsou požadavky na balené vody dány vyhláškou č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy. 

Rozdělení balených vod

Balené vody jsou pro účely výše uvedené vyhlášky rozlišovány na:

  • přírodní minerální vody
  • pramenité vody
  • kojenecké vody
  • pitné vody

Pouze balené pitné vody jsou hodnoceny podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Ostatní druhy balených vod (minerální, pramenitá, kojenecká) musí splňovat požadavky popsané ve vyhlášce č. 275/2004 Sb.

Přírodní minerální vody k výrobě balených přírodních minerálních vod dále musí splňovat podmínky stanovené ve vyhlášce 423/2001 na fyzikální a fyzikálně-chemické parametry.

Balené vody by měly být kvalitní podzemní vody, které vždy pocházejí z hlubinného, chráněného zdroje.  Požadavky na kvalitu těchto vod jsou proto přísnější, než pro pitnou vodu z vodovodu.

 

Společnost ALS Czech Republic, s.r.o. zajišťuje veškeré analýzy balených vod, které jsou v souladu s legislativou – vyhláškou č. 275/2004 Sb. nebo vyhláškou č. 252/2004 Sb. Celkový rozsah legislativou požadovaných stanovení pro balené vody naleznete zde 

Cizorodé organické látky

Balené vody, s výjimkou balené pitné vody musí splňovat limity pro obsah anorganických látek, mikrobiologické limity, požadavky na fyzikální vlastnosti a taktéž nesmí obsahovat cizorodé organické látky ve zjistitelném množství (požadavek vyhl. 275/2004). Mezi tyto látky patří široká škála sloučenin, již standardně se testuje přítomnost pesticidů a jejich metabolitů a v poslední době se diskutují i další skupiny látek jako jsou například perfluorované látky (PFCs) nebo léčiva. Dalším tématem jsou produkty chlorace, zejména chlorečnany a chloristany

Pesticidy a jejich metabolity

Laboratoře ALS Czech Republic stanovují jedno z nejširších spekter pesticidů v ČR. Celkově již nabízíme v rámci rozborů vody stanovení více než 400 pesticidních látek a jejich metabolitů pomocí optimalizovaných metod plně akreditovaných Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Pro testování balených vod doporučujeme stanovovat sestavu nejpoužívanějších pesticidů. Vedle analýzy samotných účinných látek pesticidů je v poslední době věnována velká pozornost také stanovení jejich metabolitů, tedy rozkladných produktů. Analýza těchto látek je důležitá především z toho důvodu, že samotné účinné pesticidní látky nové generace jsou relativně snadno odbouratelné, bio-degradabilní, a tedy po relativně krátkém čase se ve vodě již nenacházejí. Naopak, jejich metabolity jsou stabilnější a polárnější (snadněji se rozpouští ve vodě) než původní pesticidy a mohou tak být ve vzorcích vod stanoveny častěji než jejich původní účinné látky a sloužit tak jako snadné indikátory kontaminace vody pesticidy.

Více informací o rozborech pesticidů naleznete zde 

Perfluorované látky (PFAS)

Tato skupina látek se v posledních několika letech dostala do ohniska zájmu při testování životního prostředí a to včetně vod. Perfluorované látky patří totiž mezi relativně nové persistentní organické polutanty (POP). Látky patřící do této skupiny byly a stále jsou využívány v mnoha průmyslových aplikací jako je povrchová impregnace materiálů, protipožární pěny, výroba nátěrů a aditiv do nátěrových hmot, výroba čisticích prostředků, pesticidů a další použití. Jejich výskyt byl detekován i v oblastech velmi vzdálených od průmyslové výroby.

Perfluorované látky mají nejen škodlivý vliv na životní prostředí, kde se hojně vyskytují a díky své stabilitě a odolnosti vůči rozkladu zde přetrvávají po desetiletí. Kumulují se taktéž v živočišných tkáních a prostřednictvím potravních řetězců vstupují až do lidského organismu. Vzhledem k  nežádoucím vlivům na životní prostředí a zdraví (toxicita, bioakumulace, zvyšování hladiny cholesterolu v krvi) je používání těchto látek postupně omezováno - na úrovni EU jsou sledovány koncentraci perfluoroktansulfonové kyseliny a dalších derivátů (PFOS) v povrchových vodách na základě směrnice evropského Parlamentu a Rady 2000/60/ES (novela 2013/39/EU). V České republice je tato směrnice implementována v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (novela 23/2011 Sb.). Pro balené vody prozatím není stanoven limit, respektive požadavky na metodu stanovení. Nicméně Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) stanovil maximální tolerovatelný příjem na 8 ng/kg/týden.

Laboratoř ALS pro stanovení těchto látek používá moderní přístrojové vybavení. Jedná se o ultra účinnou kapalinovou chromatografii ve spojení s hmotnostní detekcí. Tým zkušených analytiků zoptimalizoval postup, který je založen na metodě přímého nástřiku s přídavkem značeného extrakčního standardu. V současné době metodou stanovíme 32 perfluorovaných látek s limitem stanovitelnosti 0,3 – 2 ng/L. Metoda je plně validována a akreditována.

Chloritany a chloristany

Chloristany (perchloráty) se řadí mezi sledované kontaminanty životního prostředí. Chloristany mohou mino jiné vznikat během rozkladu chlornanu sodného používaného pro dezinfekci vody a její hygienické zabezpečení mohou tak kontaminovat dodávky pitné vody.

Ač nejsou limitní hladiny chloristanů ve vodách v ČR prozatím pevně legislativně upraveny, předpokládá se, že tato skutečnost se v budoucnu změní, jelikož se touto problematikou intenzivně zabývá Světová zdravotnická organizace (WHO). Legislativní limity jsou ale již stanoveny pro potraviny, u nichž se voda, půda a hnojiva považují za potenciální zdroje jejich kontaminace chloristany.

Z toxikologického hlediska představují tyto látky významný problém, neboť narušují hormonální systém člověka tím, že inhibují funkci štítné žlázy narušením absorpce jodidu nezbytného právě pro syntézu hormonů. Tyto hormony jsou důležité pro normální růst, vývoj a metabolismus u lidí, především u kojenců, kde mohou také způsobovat methemoglobinémii (způsobenou oxidací hemoglobinu na methemoglobin) vedoucí až ke tkáňové hypoxii, čili nedostatečnému zásobování tkání kyslíkem.

Maximální povolené množství chloristanů je zatím publikováno jako doporučené a to prozatím jen v pitných vodách. Referenční dávka (RfD) pro expozici chloristany z potravy i vody je stanovena na 0,7 μg/kg tělesné hmotnosti / den. WHO uvádí jako doporučený limit pro chloristany 0,07 mg/l pitné vody. V České republice bylo prozatím vydáno Doporučení komise EU 2015/682 ze dne 29. dubna 2015 o monitorování přítomnosti chloristanů v potravinách, v rámci kterého je doporučen i monitoring pitných vod. Chlorečnany, chloristany nejsou regulovány v rámci vyhl. 275/2004. Nicméně pro balenou pitnou vodu je dle vyhl. 252/2004 limit pro chlorečnany uveden, a to 200 ug/L.

 

Analýza chloristanových aniontů se v ALS provádí na nejmodernějších přístrojích rychlou, citlivou a spolehlivou metodou ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní detekcí (UHPLC–MS/MS). Metody jsou plně validovány a akreditovány Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Díky moderní technice a zkušenostem našich analytických týmů dosahujeme velmi nízkých limitů - 0,2 ug/L.

Chlorečnany jsou stanovovány pomocí robustní a prověřené techniky vysokoúčinné iontové chromatografie ve spojení s vodivostní detekcí za použití supresoru vodivosti mobilní fáze. Metoda díky uvedenému nastavení dosahuje limitu 8 ug/L.

Máte-li požadavek na spolehlivé akreditované testování balených vod či konzultaci v oblasti jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na info.cz@alsglobal.com.