Rozbory balené vody

Balená voda pro rozbor

Laboratoře ALS Czech Republic s.r.o. nabízejí rozbory balených vod s použitím nejmodernějších instrumentálních přístrojů. Všechny metody používané pro stanovení pesticidů, cizorodých látek nebo mikrobiologické rozbory jsou plně validovány a akreditovány Českým institutem pro akreditaci. V České republice jsou požadavky na balené vody dány vyhláškou č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy.  

ROZDĚLENÍ BALENÝCH VOD

Balené vody jsou pro účely výše uvedené vyhlášky rozlišovány na balené přírodní minerální vody, balené pramenité vody, balené kojenecké vody a balené pitné vody.

Pouze balené pitné vody jsou hodnoceny podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Ostatní druhy balených vod (minerální, pramenitá, kojenecká) musí splňovat požadavky popsané ve vyhlášce č. 275/2004 Sb.

Přírodní minerální vody k výrobě balených přírodních minerálních vod dále musí splňovat podmínky stanovené ve vyhlášce 423/2001 na fyzikální a fyzikálně-chemické parametry (pH, elektrická vodivost), obsah vybraných anorganických složek (kationty Na+, Mg2+, Ca2+, Fe2+, anionty Cl-, SO42-, HCO3-, NO2-, NO3-, u vod klasifikovaných jako jodové J), obsah plynů CO2 a H2S v mg/l u vod klasifikovaných jako uhličité a sirovodíkové a u vod klasifikovaných jako radonové aktivita 222Rn u vývěru. 

Balené vody jsou kvalitní podzemní vody, které vždy pocházejí z hlubinného, chráněného zdroje.  Požadavky na kvalitu těchto vod jsou proto přísnější, než pro pitnou vodu z vodovodu.

Společnost ALS Czech Republic, s.r.o. zajišťuje veškeré analýzy balených vod, které jsou v souladu s legislativou – vyhláškou č. 275/2004 Sb. nebo vyhláškou č. 252/2004 Sb.

Balená voda pro rozbor

Jakost a kvalita těchto vod je dána zejména obsahem mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů, pro které jsou stanoveny příslušné limitní hodnoty. Balené vody, s výjimkou balené pitné vody, nesmí obsahovat cizorodé organické látky ve zjistitelném množství. Požadavky na analytické metody, jimiž se prokáže nepřítomnost těchto cizorodých látek je uvedena ve vyhlášce č. 275/2004 Sb. Metody provozované v laboratoři ALS tyto požadavky splňují.

Při stanovení mikrobiologických parametrů je dle vyhlášky č. 275/2004 Sb., požadováno stanovení těchto ukazatelů:

Ukazatele

Escherichia coli

Siřičitany redukující střevní sporulující anaerobní bakterie

Koliformní bakterie

Počet kolonií při 22 °C

Enterokoky

Počet kolonií při 36 °C

Pseudomonas aeruginosa

Mikroskopický obraz - živé organismy

Platí pro balené přírodní minerální vody a balené kojenecké pramenité vody

Při stanovení fyzikálně chemických parametrů je dle vyhlášky č. 275/2004 Sb. požadováno stanovení těchto ukazatelů:
1. Balené přírodní minerální vody

Ukazatele

Antimon

Selen

Arsen

Dusičnany

Baryum

Dusitany

Bor

Fluoridy

Chrom

Kyanidy celkové

Kadmium

Mangan

Měď

Bromičnany*

Nikl

Ozon*

Olovo

Bromoformy*

Rtuť

 

*vybrané ukazatele se stanovují pouze v případě použití úpravy pomocí vzduchu obohaceného ozonem

2. Balené kojenecké pramenité vody

Ukazatele

Antimon

Konduktivita

Arsen

pH

Baryum

Sodík

Beryllium

Sírany

Kadmium

Látky rozpuštěné

Chrom

Sulfan volný

Měď

Barva

Kyanidy celkové

Pach

Fluoridy

Zákal

Olovo

Železo

Mangan

Huminové látky

Rtuť

CHSK

Nikl

Vápník

Dusičnany

Hořčík

Dusitany

Vápník a hořčík

Selen

Bromičnany*

Hliník

Ozon*

Amonné ionty

Bromoformy*

Chloridy

 

*vybrané ukazatele se stanovují pouze v případě použití úpravy pomocí vzduchu obohaceného ozonem

Dále vyhláška uvádí požadavky na analytické metody při stanovení cizorodých organických látek:

Ukazatele

Tetrachlormethan

Ethylbenzen

Dichlormethan

Styren

1,2 dichloethan

Benzo(a)pyren 

Chloerethen (Vinylchlorid)

Chlorbenzen    

1,1 Dichlorethen (Ethylenchlorid)

Dichlorbenzeny 

1,2 Dichlorethen

Trichlorbenzeny 

Trichlorethen

Pesticidní látky

Tetrachlorethen

Polychlorované bifenyly - PCB (suma kongenerů 28,52,101,118,138,153,180)

Benzen

Tenzidy aniontové

Toluen

Látky extrahovatelné nepolární

Xyleny