PATRON STUDIJNÍHO OBORU VŠCHT

Společnost ALS Czech Republic s.r.o. je hrdým patronem oboru Analytická chemie životního prostředí, jež je v rámci studijního programu Technologie pro ochranu životního prostředí vyučován na Vysoké škole chemicko-technologické, Fakultě technologie ochrany prostředí.

V rámci patronátu budeme spolupracovat na tématech a provádění diplomových prací, workshopech pro studenty i vyučující, exkurzích v našich laboratořích atp. Budeme velmi rádi podporovat směrování studentů a náplně oboru tak, aby jeho absolventi měli kromě teoretických znalostí analytické chemie také praktické znalosti a našli co nejlepší uplatnění pro svoje takto získané schopnosti. Budeme se také velmi rádi setkávat se studenty, vyučujícími a dalšími odborníky na konferencích a u příležitostí pořádaných fakultou.

Univerzitní čepice

O oboru Analytická chemie životního prostředí

Chceme-li znát stav našeho životního prostředí tak se bez environmentální analytické chemie neobejdeme. Spoléháme se na exaktní a rychlé chemické a fyzikálně-chemické metody poskytující podklady pro vyhodnocování stavu životního prostředí a pro další rozhodování jak životní prostředí efektivně chránit. Mezi stěžejní specializační předměty oboru patří základní analytická chemie a předměty týkající se analýzy a chemie všech složek životního prostředí, ekologie a ochrany životního prostředí.

Absolventi oboru jsou připraveni tak, aby se byli schopni uplatnit v praxi nejen ve svém specializovaném oboru, ale i v nejrůznějších dalších oblastech lidské činnosti. Studium v oboru Analytická chemie životního prostředí umožňuje jeho absolventům odejít do praxe nebo se ucházet o následné studium ve všech studijních programech technické chemie a programech souvisejících se studiem analytiky, chemie a technologie ochrany životního prostředí. Absolventi mohou najít uplatnění nejenom v analytických laboratořích, ale i ve státní správě a na místních úřadech, v průmyslových a zemědělských podnicích, výzkumných a vývojových organizacích, útvarech záchranného systému, projektových organizacích a v mnoha dalších oblastech na funkcích, jejichž pracovní náplň souvisí s inženýrským pohledem na řešení ekologických problémů.

Fakulta technologie ochrany prostředí

Počátek výuky vědeckých disciplín, které jsou základem pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti ústavů fakulty, se datuje do školního roku 1884/85, kdy na Pražském polytechnickém institutu začala výuka jedné z nejstarších chemicko-technologických disciplín, Technologii paliv, svítiv a vody. Další rozvoj oborů pokračoval od roku 1910 vznikem autorizovaného Ústavu pro technologii paliv, svítiv a vody. V roce 1920, byl tento ústav založen na nově vzniklé Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství (VŠCHTI), která byla později přejmenována na dnešní Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT).

Od poloviny osmdesátých let se začala fakulta výrazněji orientovat na problematiku ochrany životního prostředí, vzniká Ústav chemie ochrany prostředí orientovaný na problematiku průmyslových a komunálních odpadů. Také chemické a energetické zpracování paliv, jeden ze studijních oborů fakulty, významně ovlivňuje životní prostředí a to jak svojí technickou úrovní, tak i kvalitou vyráběných produktů zpracování paliv, především motorových paliv a paliv pro energetiku.

Od 1. 7. 1991 byla fakulta přejmenována na dnešní Fakultu technologie ochrany prostředí. K dosavadním studijním oborům - Technologii vody a Chemickému a energetickému zpracování paliv přibyl nový studijní obor - Technologie ochrany prostředí. V současné době se na fakultě vyučuje studijní program Chemie a technologie ochrany životního prostředí a studijní program Chemické a energetické zpracování paliv.

ALS Czech Republic s.r.o. se s potěšení stane spolutvůrcem dalších úspěšných kapitol v historii fakulty a celé VŠCHT a přispěje tak k výchově odborníků potřebných pro ještě kvalitnější ochranu životního prostředí.