stanovení Dioxinů

stanovení Dioxinů a POPs

Ve specializované laboratoři ALS v Pardubicích provádíme ultrastopové analýzy látek zejména ze skupiny tzv. persistentních organických polutantů (POPs), jako jsou dioxiny, polychlorované bifenyly (PCB), polybromované difenylethery (PBDE), polybromované bifenyly (PBB) a polyaromatické uhlovodíky (PAH) v pevných, kapalných i plynných (emise, imise, pracovní prostředí) vzorcích. Postupy stanovení jsou v souladu s normami US EPA, EN a ČSN ISO.

Laboratoř má zkušenosti s řešením pro zákazníky z celého světa od sanačních prací ve Švédsku přes spolupráci na likvidaci průmyslových areálů v Hong Kongu až po sledování zdravotního stavu populace v Kanadě. Pro všechny zákazníky poskytujeme spolehlivé analytické výsledky v oblasti POPs, včetně dioxinů a furanů v krátkých dodacích lhůtách umožňující činit rozhodnutí rychle a na základě relevantních dat. Více o této specializované laboratoři naleznete zde.

Pro zajištění spolehlivosti analytických výstupů a dat z rozborů POPs a dioxinů ALS vybudovala tři oddělené laboratoře pro zamezení křížové kontaminace vzorků při jejich přípravě a analýze

Vznik, osud a rizika dioxinů a POPs v životním prostředí

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF) vznikají jako nechtěný vedlejší produkt mnoha lidských činností, jako je spalování, určité typy chemických výrob, bělící procesy používající chlor a další průmyslové procesy.

Vyznačují se vysokou persistencí v životním prostředí, všudypřítomností a akumulací v tukových tkáních živočichů i lidí, kde se prokázalo jejich nepříznivé působení na biochemické a biologické pochody v organismech. Jedná se tedy o skupinu látek, která je pečlivě monitorována odborníky v oblasti životního prostředí, krmiv a potravin.

Obdobné toxické a další vlastnosti vykazují také tzv. koplanární (dioxin-like) polychloprované bifenyly (PCB).

Podobně sledovanými skupinami látek jsou polybromované difenylethery (PBDE) a polybromované bifenyly (PBB), které byly v posledních třiceti letech široce používány jako zpomalovače hoření v mnoha různých typech materiálů a výrobků (elektrická zařízení a elektronika, stavební materiály, textil, automobilový průmysl atp.). Stejně jako dioxiny jsou vysoce persistentní, s rizikem bioakumulace a potencionální toxicitou.