Rozbory aktivního uhlí

Aktivní uhlí (absorpční uhlí) je produkt vyráběný z uhlí, dřeva nebo kokosových ořechů. Aktivní uhlí má díky své pórovité struktuře velký povrch (400 – 1500 m2/g) a díky tomu se široce využívá pro sorpci širokého spektra látek. Slouží tak velmi často jako jeden z finálních čistících kroků v úpravnách vod či při čištění vzdušnin zejména od organických polutantů, které jsou velmi složitě odstranitelné jiným způsobem 

Aktivní uhlí se nejčastěji vyrábí a používá ve formě:

 • pelet, (extrudované aktivní uhlí) pro vzduchovou filtraci
 • kuliček, zlomků (granulované aktivní uhlí, GAU) o různých velikostech pro vodní filtraci
 • prachu, který má široké užití např. pro čištění galvanických lázní.

Vzhledem k tomu, že objemy aktivního uhlí využívané k sorpci znečišťujících látek bývají relativně velké, jedná se většinou o vysokou investici do jeho pořízení či do nahrazení již vyčerpaného aktivního uhlí. Z tohoto důvodu je vhodné provést vstupní kontrolu kvality pro ověření splnění deklarovaných parametrů. Případně lze analýzu aktivního uhlí využít i pro otestování stavu uhlí během jeho používání.

Analýzy granulovaného aktivního uhlí prováděné v laboratořích ALS dle obecně uznávaných norem.

Zkouška

Stanovení

jodové číslo

vlhkost

methylenová modř

obsah popela

měrný povrch (B.E.T.)

tvrdost - ball pan hardness

popel rozpustný ve vodě

sypná hmotnost

Granulometrie

velikost částic (nutno vytřídit) – min. 91% 2.0 – 0.85 mm

 < 0.85 mm max. 4%, > 2.0 mm max. 5%

střední velikost částic – 1.4 mm

účinná velikost částic – 0.9 – 1.1 mm

koeficient stejnoměrnosti – 1.4

 

Informace k jednotlivým parametrům:

Obsah vody (vlhkost)

 • obchodní význam - udává kolik zákazník platí za vodu a kolik za uhlí
 • Parametr vyhlášky č. 409/2005 Sb.

Obsah popela

 • význam pro speciální aplikace, např. čištění parních kondenzátů, kde je důležitá vodivost. Obsah popela lze snížit promytím aktivního uhlí kyselinou nebo louhem
 • Parametr vyhlášky č. 409/2005 Sb.

Otěr / Ball-Pan Hardness

 • je indikátorem mechanické pevnosti granulovaného aktivního uhlí. Vhodná informace pro aplikace v kapalné fázi, udává zmenšení průměru částic fázi. K otěru dochází při plnění do filtrů, praní a reaktivaci

Tvrdost

 • udává, kolik aktivního uhlí zůstane na příslušném sítě po analýze velikosti částic
 • vhodná informace pro aplikace v plynné fázi, protože vyjadřuje mechanickou pevnost jednoho rozměru částic aktivního uhlí a ne zmenšení průměru
 • parametry „otěr“ a „tvrdost“ nelze zaměňovat, jedná se o jiný princip měření a v číselných hodnotách je velký rozdíl

Distribuce velikosti částic

 • koeficient stejnoměrnosti – je indikátorem distribuce velikosti částic aktivního uhlí
 • Menší hodnota, značí menší rozdíl velikosti největších a nejmenších částic.
 • význam pro konverzi pískových filtrů, tj. náhradu filtračních písků aktivním uhlí

Hustota - Sypná hmotnost

 • používá se sypná naplněná hmotnost (filling density) – tj. volně nasypané aktivní uhlí do nádoby
 • setřesená sypná hmotnost (apparent density) – tj. hmotnost aktivního uhlí v nádobě po vibračním setřesení
 • bed density (v případě pitné vody se nazývá „backwashed & drained density“), která se používá pro přepočet objemu a hmotnosti aktivního uhlí

Jodové číslo / Adsorpce methylenové modři

 • udává sorpční vlastnosti aktivního uhlí
 • indikuje celkovou porozitu, ale zcela nevypovídá o sorpčních vlastnostech aktivního uhlí ve vodárenství
 • Podobně charakterizuje aktivní uhlí adsorpce methylenové modři – odbarvení methylenové modři v kyselém prostředí

Měrný povrch / B.E.T. Surface Area

 • celkový povrch – udává se v m2/g. Větší část celkového povrchu se nachází v mikropórech, které jsou odpovědné za adsorpci
 • význam hlavně v plynné fázi, pro úpravu vod má omezenou vypovídající hodnotu, protože nepopisuje poměr mikropórů a transportních pórů v aktivním uhlí
 • transportní póry jsou odpovědné za přísun molekul polutantů k mikropórům, kde se odehrává adsorpce
 • tuto analýzu poskytujeme prostřednictvím subdodavatele

Kovy a další

 • Pro účely vyhlášky č. 409/2005 Sb.
 • As, Cr, Hg, Pb, Cd, Ni, Sb, Se, Zn
 • PAH
 • Celkové kyanidy-
 • Rozpustné látky

Dále provádíme rozbory podle  vyhlášky č. 409/2005 Sb.  - Požadavky na čistotu a bezpečnost základních chemických látek a chemických směsí používaných k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou.

ALS Czech Republic ve svých akreditovaných laboratořích nabízí komplexní řešení, které pomůže provozovatelům úpraven vod v optimalizaci provozu úpravny a postupů údržby. Lze tak dosáhnout zvýšení produkce a kvality pitné vody a tím i lepší ekonomiky procesu, objektivního vyhodnocení výkonnosti úpravny, účinnosti přidávaných preparátů, snížení nákladů na údržbu, počtu neplánovaných odstávek či prodloužení intervalů výměny náplní aktivního uhlí. Bez spolehlivě stanovených hodnot parametrů je řízení procesů velmi složité, ne-li nemožné.

Zdroj info