Radiologie

Radiologické analýzy

Oddělení radiologických analýz sídlící v České Lípě se zabývá detekcí a stanovováním radioaktivních prvků prakticky ve všech typech vzorků. V oblasti radiochemie nabízíme komplexní program pro určení radioaktivity a rozbory radioaktivních prvků ve vodách, stavebních materiálech, odpadech a případné kontaminace hnojiv, krmiv či potravin.

Kromě základních měření radioaktivity (α - alfa, β - beta) provádíme stanovení přirozených i uměle vytvořených radionuklidů. K těmto účelům nám slouží moderní vybavení podpořené pravidelnými investicemi, například kapalinový scintilační spektometr, nízkopozaďové analyzátory, scintilační detektor, gamaspektometr s vysokým rozlišením (HPGE), ICP-SFMS  či Nal(TI) gamaspektrometr. Další rozšiřování našich služeb je součástí našich plánů pro nejbližší období.

Pro stanovení radiologických parametrů vyžaduje platná legislativa vyplněné záznamy o odběru pro účely hodnocení radiologických ukazatelů.
Bez řádně vyplněných záznamů o odběru, které se stávají součásti kompletního výstupu pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost, nelze vypracovat požadované hodnocení.
Níže poskytujeme ke stažení příslušné záznamy o odběru vzorku, které prosím předejte spolu s předávacím protokolem či objednávkou

Vyplňte prosím záznam o odběru vzorku kompletně a úplně. Pokud vyplňujete přímo v programu WORD lze na zaškrtávací pole 2x kliknout levým tlačítkem myši a vybrat „zaškrtnuto“ / „nezaškrtnuto“

Mnohaleté zkušenosti pracovníků laboratoře jsou základem pro další služby navazujících na oblast radiologických analýz, jako jsou:

  • Expertní posudky, návrhy analytických řešení
  • Závěrečné zprávy na základě naměřených dat
  • Konzultace pro distributory pitné vody
  • Konzultace pro výrobce a dovozce stavebních materiálů, krmiv, potravin
  • Konzultace v oblasti výskytu Radonu 222 v ovzduší budov pro majitele, investory a developery
  • Poradenství v oblasti EIA, sanací či poradenství při likvidaci průmyslových areálů, reaktorů atp.
  • NORM and TENORM testování pro přirozeně se vyskytující radionuklidy
  • Poradenství při haváriích 

Radiochemie

Radiochemie

Radiochemie (radiologie) je oblastí chemických a fyzikálních rozborů a stanovení zabývající se jak přirozenými, tak i umělými radioizotopy (radionuklidy). Všechny prvky mají své radioisotopy, již od nejlehčího prvku vodíku (radioizotop tritium). Nejtěžší prvky (s vyšší molekulovou hmotností vyšší než bismut) existují dokonce pouze jako radioaktivní izotopy.  Všechny radioizotopy jsou nestabilní a podléhají spontánnímu rozpadu jader za současného emitování radioaktivního záření.

Hlavními typy radioaktivního záření jsou záření alfa α, beta β a gama γ. Jednotkou záření je Becquerel (Bq). Jeden Bq je definován jako jeden rozpad jádra za vteřinu. Poločas rozpadu je definován jako doba, za kterou poklesne radioaktivita radionuklidu na polovinu