Dioxiny a PCB - legislativa

Dne 3. prosince 2013 vyšlo Doporučení komise (2013/711/EU) o snižování přítomnosti pro dioxiny a PCB v krmivech a potravinách. Doporučení komise (2013/711/EU) pro členské státy EU doporučuje namátkově monitorovat přítomnost dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu také v následujících produktech: vejce nosnic ve volném výběhu a ekologická vejce, ovčí a jehněčí játra, krab říční, sušené byliny, jíly prodávané jako doplněk stravy. Doporučení uvádí v příloze intervenční prahové hodnoty dioxinů a PCB pro jmenované produkty. V laboratořích ALS provádíme stanovení PCDD/F, indikátorových PCB a dioxin-like PCB v organických vzorcích metodou isotopového ředění s použitím HRGC-HRMS. Analýza zahrnuje značení vzorku 13C12 extrakčním standardem, specifickou extrakční metodu, přečištění surového extraktu, frakcionace a měření na instrumentu HRGC-HRMS po přídavku nástřikového standardu. Postup splňuje podmínky a požadavky metody EPA 1613 a EPA 1668 a souvisejících evropským předpisů pro potraviny a krmiva.

Pro potraviny je platná následující legislativa:
- Nařízení Komise (EU) č.1259/2011 z 2. prosince 2011, kterým se mění nařízení (EC) č.1881/2006, pokud jde o maximální limity pro dioxiny, dioxin-like PCB a indikátorové PCB v potravinách.
Nařízení (EU) č. 252/2012 z 21. března 2012 popisuje metody vzorkování a analýzy pro úřední kontrolu hladiny dioxinů, dioxin-like PCB a indikátorových PCB v některých potravinách. Tímto nařízením se ruší nařízení (ES) č.1883/2006.
Doporučení Komise (2011/516/EU) ze dne 23. srpna 2011 o snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v potravinách a krmivech 

Pro krmiva je platná následující legislativa:
- Nařízení Komise (EU) č. 277/2012 ze dne 28. března 2012 mění přílohy I a II směrnice 2002/32/ES Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o maximální limity a akční limity pro dioxiny a PCB. 
Nařízení Komise (EU) č. 278/2012 ze dne 28. března, kterým se mění Nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o stanovení obsahu dioxinů a PCB.