Senzorická analýza potravin

Pojem senzorická (organoleptická, smyslová) analýza zahrnuje hodnocení vzorku všemi pěti lidskými smysly včetně zpracování výsledků centrálním nervovým systémem.

Jedná se především o sledování a optimalizaci kvality produktu a o to, jak bude produkt přijímán zákazníky. Organoleptické testování najde své využití při vývoji nových produktů (např. srovnání s konkurencí – konzumentské a akceptační testy), zlepšování výrobků a technologických postupů, stanovení doby minimální trvanlivosti a monitoringu změn během skladování.

Metody senzorické analýzy byly rozvinuty, zdokonaleny a standardizovány v mezinárodním měřítku a jsou srovnatelné ve své přesnosti a objektivitě s chemickými, fyzikálními a biologickými metodami.

Všechny analýzy probíhají v nově vybudovaných a schválených prostorách specificky k tomuto účelu dle normy ČSN EN ISO 8589 za takových podmínek, kdy je zajištěno objektivní, přesné a reprodukovatelné měření. Panel školených hodnotitelů je veden odborným pracovníkem s letitými zkušenostmi z daného oboru.

Panel ALS je tvořen 12 hodnotiteli, kteří mají platný certifikát ze zkoušek dle normy ČSN EN ISO 8586. Hodnotitelé jsou v rámci činnosti panelu dále každé 3 měsíce proškolováni.

ALS Czech Republic nabízí tyto akreditované senzorické analýzy potravin:

Charakterizace potravinových produktů

  • Smyslové hodnocení včetně popisu obalu a dále vzhledu, chutě, vůně, barvy a konzistence, případně potvrzení charakteristických znaků.

Panelová zkouška – popisná

  • Používá se pro posouzení organoleptických vlastností výrobku, které jsou popsány s nebo bez použití deskriptorů. 

Panelová zkouška – porovnání se standardem

  • Metodou je zjištěno, zda mezi standardem a posuzovaným vzorkem existují rozdíly; dále lze touto zkouškou určit velikost rozdílu mezi referenčním a zkoumaným vzorkem. Lze porovnávat i několik vzorků zároveň.

Konzumentské a akceptační zkoušky

  • Cílem těchto zkoušek je zjistit názor běžných spotřebitelů na určitý výrobek.
  • Porovnání výrobku nebo nově zaváděného produktu s konkurenčními výrobky.

Školení posuzovatelů v senzorické analýze

  • ALS svým zákazníkům nabízí vedle laboratorní analýzy potravin také pravidelnou příležitost k osobnímu rozvoji - školení posuzovatelů v senzorické analýze dle ČSN EN ISO 8586 a souvisejících norem.
  • Předmětem výcviku je poskytnout posuzovatelům zásadní znalost postupů používaných při senzorické analýze a po zevrubném seznámení s teorií prakticky otestovat schopnost posuzovatelů zjistit, rozeznat a popsat senzorické podněty, mezi něž patří barva, pach, chuť a textura. 
  • Toto půldenní školení je zakončeno certifikátem (uznávaným ČIA) posuzovatele v senzorické analýze.