Stanovení kontaminantů a radionuklidů v potravinách

Sardinky pro stanovení radionuklidů a kontaminantů

Zajišťujeme analýzy kontaminujících látek v potravinách, které je nutné sledovat jak na základě platné legislativy, tak pro kontrolu zdravotní nezávadnosti potravin. Vzorky analyzujeme pomocí moderního instrumentálního vybavení, které obsluhují zkušení a plně kvalifikovaní analytici. 

Těžké kovy

 • Rtuť
 • Olovo
 • Kadmium
 • Arsen
 • Cín
 • Měď
 • Zinek
 • ...a další

Mykotoxiny:

 • Aflatoxiny
 • Deoxynivalenol
 • Ochratoxin A
 • Patulin
 • Zearalenon
 • T2/HT2 toxin
 • Fumonisin

Dioxiny, PCB:

Disponujeme vysoce specializovanou HRMS laboratoří pro stanovení ultrastopových množství organických látek pomocí plynové chromatografie s vysoko rozlišovací hmotnostní spektrometrií (HRGC-HRMS). Jako jedna z mála na světě je HRMS laboratoř schopna provádět rutinní stopové a ultrastopové analýzy polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F), včetně celkových kongenerů 2,3,7,8 substituovaných isomerů, PCB s dioxinovým efektem (koplanární PCB), polybromovaných bifenylů (PBB) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) dle souvisejících EU nebo ISO norem a metodik.

Ostatní kontaminanty:

 • Benzo(a)pyrene
 • Melamine
 • Akrylamid
 • 3-MCPD

Radionuklidy

Pro stanovení různých radionuklidů používáme vysokorozlišovací gama spektrometr (HRGS). HRGS je nedestruktivní testovací metoda, která umožňuje rychlé stanovení většiny radionuklidů přítomných ve vzorku. Provádíme gamaspektrometrická měření obsahu radionuklidů pro účely exportu, kontrolu maximálních přípustných limitů ve sledovaných potravinách a kontrolu pitných vod. Nejčastější testovanými komoditami jsou mléko, mléčné výrobky a maso.

 • Cs 137, Cs 134
 • K 40
 • Sr 90
 • I 131

Suché plody pro stanovení radionuklidů