Aktuálně - Životní prostředí

ALS Czech Republic získal ve spolupráci s partnery 3 nové výzkumné projekty TA ČR

17.4.2024

S velkou hrdostí se s Vámi chceme podělit o radostnou novinku z našich laboratoří. Na konci března byly vyhlášeny výsledky 7. veřejné soutěže Technologické agentury České republiky (dále jen „TA ČR“).

Do soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí bylo celkem přilášeno 308 návrhů projektů, z nichž 300 bylo postoupeno k odbornému hodnocení. Z tohoto počtu se TA ČR rozhodl podpořit celkem 99 projektů. Míra úspěšnosti je tedy 32 %. Máme velkou radost, že laboratoře ALS Czech Republic jsou spoluřešitelé 3 projektů, které budou v rámci uvedeného Programu podpořeny a byl tak oceněn inovativní potenciál jejich návrhů.

Všechny 3 projekty budou probíhat až do roku 2026 a umožní nám navázat na naše dosavadní znalosti a zkušenosti v oblastni kontaminantů životního prostředí. Projekty PHARMAČOV, DIGESTÁT a PESTLAND jsou důkazem aktuálnosti našeho výzkumu a inovací a současně závazkem k dlouhodobému odbornému přínosu pro vědeckou komunitu a následně celou společnost. Děkujeme všem současným i budoucím projektovým partnerům a těšíme se na spoluráci. Věříme, že naše práce přispěje k novým poznatkům a zlepšení životního prostředí kolem nás.

Sledujte náš web a sociální média, pokroky jednotlivých projektů s Vámi budeme postupně sdílet.

Váš tým ALS
......................................................................................................................................................

PROJEKT "PHARMAČOV"

Název:
Vyhodnocení významnosti vlivu zdravotnických zařízení na zatížení komunálních čistíren odpadních vod mikropolutanty
Řešitelé: Vysoké učení technické v Brně, Botanický ústav AV ČR, ALS Czech Republic
Zaměření projektu: LÉČIVA
ID projektu: SS07010182
Cíle projektu:
Cílem projektu je kvantifikovat podíl zdravotnických zařízení na celkovém zatížení koncových čistíren odpadních vod mikropolutanty pomocí rozsáhlé monitorovací kampaně odpadních vod. Přímým monitoringem bude podchycena část zdravotnických zařízení odpovědných za alespoň 60% lůžkového fondu a alespoň za 60% hospitalizací ve dvou řešených modelových měst (krajské a okresní město). Dalšími cíli projektu je vytvoření specializované databáze léčiv, které jsou nalézány ve stokových sítích a na ČOV, přehled jejich metabolitů, specifičnost využití v zdravotnických zařízení, toxické vlastnosti pro životní prostředí a kritická rešerše možných technologií vhodných pro decentralizovanou redukci těchto látek u zdroje vnosu do stokového systému.

PROJEKT "DIGESTÁT"

Název:
Využití mikrořas k redukci množství antibiotik, rezistentních bakterií a genů rezistence v digestátu ze zemědělských bioplynových stanic
Řešitelé: EPS biotechnology, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ALS Czech Republic
Zaměření projektu: VETERINÁRNÍ ANTIBIOTIKA
ID projektu: SS07020305
Cíle projektu:

  • Zjistit typy a koncentrace veterinárních atb. v surovém digestátu, v kultivačním médiu pro pěstování mikrořas vytvořeném na bázi digestátu a v kapalném efluentu z fotobioreaktoru. Porovnat hodnoty pro digestáty z různých bioplynových stanic. Totéž pro přítomnost rezistentních bakterií a obsah vybraných genů pro atb. rezistenci.
  • Nalézt vhodnou recepturu živného média na bázi digestátu pro kultivaci vhodných mikrořas.
  • Nalézt vhodné mikrořasy s maximální dekontaminační schopností a zajistit vysokou výtěžnost biomasy.
  • Vyvinout technologii zpracování digestátu pomocí kultivace mikrořas s důrazem na minimalizaci výše uvedených kontaminantů. Využití vzniklé biomasy se předpokládá v procesu anaerobní digesce (oběhové hosp.).

PROJEKT "PESTLAND"

Název: 
Vliv struktury zemědělské krajiny na zátěž pesticidy a početnost volně žijících živočichů

Řešitelé: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, ALS Czech Republic
Zaměření projektu: PESTICIDY
ID projektu: SS07020316
Cíle projektu:
Navrhnout opatřením v zemědělství a struktuře krajiny, vedoucí k zajištění minimálních podmínek pro zastavení poklesu biodiverzity způsobeného pesticidy. Pomocí nástrojů GIS bude sledován gradient od monokulturní chudé až po pestrou krajinu s krajinnými prvky a ekologickým zemědělstvím. Obsah pesticidů bude hodnocen u samotářské včely zednice rezavé a zajíce polního. Bude vytvořen statistický model popisující závislost mezi charakteristikami krajiny, množstvím a druhy pesticidů a početností zkoumaných druhů živočichů. Na základě modelu pak bude určeno rozmezí, od kterého bohatší struktura krajiny (včetně ekologického zemědělství) vede k nižším zátěži pesticidy pro biodiverzitu a následné i větší početnosti zkoumaných druhů.