Laboratoř anorganické chemie

Název laboratoře - Laboratoř anorganické chemie

Počet zaměstnanců  v laboratoři – 44

Lokace laboratoře - Praha

ICP-MS pro měření kovů

Hlavní zaměření laboratoře

V laboratoři anorganické chemie provádíme stanovení základních fyzikálně – chemických parametrů (pH, kyselinová neutralizační kapacita, zásadová neutralizační kapacita, konduktivita, chemická spotřeba kyslíku, biochemická spotřeba kyslíku, barva, zákal, rozpuštěné a nerozpuštěné látky atd.), stanovení anorganických parametrů (kovy, anionty, amoniakální dusík, celkový dusík atd.) a v neposlední řadě některé vybrané rozbory organických látek (nepolární extrahovatelné látky, extrahovatelné látky, celkový a rozpuštěný organický uhlík).

Přístrojové vybavení laboratoře

Iontový chromatograv pro měření iontů

Základním přístrojovým vybavením jsou spektrofotometry v UV/VIS oblasti, iontové chromatografy (IC), hmotnostní spektrometry či optické emisní spektrometry s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS, ICP-OES), AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.

Pravidelně investujeme do nového přístrojového vybavení. Pokud to současné technologie nabízejí, plně využíváme možností automatických systémů pro co nejlepší efektivitu naší práce pro zákazníky – přístroje s autosamplery, automaty na ředění vzorků či jejich filtraci a automatické vstupy výsledků do laboratorního informačního systému.

Kdo jsou naši partneři

Naše analytické laboratorní služby využívají zejména společnosti působící převážně v oblasti ekologie a likvidace ekologických škod, poskytovatelé odborného poradenství a služeb v oblasti ochrany životního prostředí, dále provozovatelé čistíren odpadních vod (průmyslových, splaškových), výrobci a distributoři pitných vod, provozovatelé bazénů a koupališť, stavební firmy, průmyslové podniky, bioplynové stanice, emisní skupiny, výrobci a prodejci potravin a farmaceutických surovin a výrobků a mnoho dalších.

Využití analytických výstupů

Přístroj pro měření fosforečnanů, dusičnanů, aj.

Většina analýz vychází z požadavků české nebo evropské legislativy pro danou oblast nebo vyplývají z nebezpečných vlastností sledovaného parametru (např. Cr(VI), azbest). Výsledky analýz poskytují jednotlivým firmám kvalitní a rychlá analytická data pro řízení sanačních prací, technologií či pro jejich rozhodování jak s daným materiálem naložit.

Přidaná hodnota

Automatizované měření biologické spotřeby kyslíku

Jako jedna z mála laboratoří analyzující životního prostředí nabízíme našim klientů stanovení šestimocného chromu (vody, zeminy, filtry, absorpční roztoky) pomocí robustní techniky iontové chromatografie ve spojení s postkolonovou derivatizací a UV detekcí. V oblasti emisí poskytujeme našim klientům materiálovou podporu v podobě filtrů a absorpčních roztoků pro odběry vzorků.

Specializujeme se rovněž i na kvalitativní stanovení azbestu v pevných materiálech pomocí polarizačního mikroskopu.

Se stanovením nepolárních extrahovatelných látek pomocí UV spektrometru jsme jako jedna z českých laboratoří pronikli na slovenský trh.

 

V rámci naší laboratoře FTIR poskytujeme i speciální služby identifikace látek metodou infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR). Tato služba má velmi variabilní využití, například při rozhodování se o shodnosti dvou vzorků (neznámý vzorek a známý standard), identifikaci složení vzorku porovnáním s knihovou spekter organických látek a jejich směsí či identifikaci neznámé složky či znečištění ve známém materiálu.