AKREDITOVANÉ ODBĚRY VZORKŮ

V rámci zajištění komplexnosti našich laboratorních služeb zajišťujeme akreditované odběry vzorků po celém území České republiky.

Nesprávně či nevhodně provedené vzorkování může často předem znehodnotit práci laboratoře a znemožní správnou interpretaci naměřených výsledků. Proto je vhodné odběry vzorků provádět dle příslušných předpisů a norem kvalifikovanými a zkušenými pracovníky, kteří zajistí akreditovaný odběr reprezentativního vzorku materiálu.

Náš specializovaný tým certifikovaných vzorkařů vám zajistí

 • správný způsob odběru vzorků do kvalitních a prověřených vzorkovnic s případnou fixací
 • konzervování analytů citlivých na změny v čase
 • rychlý a bezpečný transport vzorků do našich laboratoří v předepsaných a kontrolovaných podmínkách
 • akreditovaný protokol o odběru vzorku – detailní popis odběru prokazující jeho správné provedení i pro účely kontrolních orgánů
 • terénní měření
  • vody – formy chloru, teplota, rozpuštěný kyslík, zákal, vodivost, pH, ozon, redox potenciál
  • bioplyn, skládkový plyn – methan, kyslík, sirovodík, oxid uhličitý, vlhkost plynu, atmosférický tlak

Zajišťujeme akreditované odběry těchto typů vzorků:

 • Vody
  • pitné
  • povrchové
  • podzemní
  • bazénové
  • surové a vyrobené
  • technologické, chladící
  • odpadní
 • Odpady, lapoly
 • Kaly, sedimenty
 • Stavební materiály (azbest)
 • Paliva (fosilní, alternativní, kapalná)
 • Ovzduší, pracovní prostředí
 • Bioplyn, skládkový plyn

Veškeré odběry respektují požadavky aktuální české a evropské legislativy.

Zajistíme všechny typy odběrů vod

Bodový vzorek

Slévaný vzorek

2-hodinový slévaný vzorek (typ A)

8-hodinový slévaný vzorek

24-hodinový slévaný vzorek (typ B)

24-hodinový slévaný vzorek (typ C)

Statický odběr podzemních vod

Dynamický odběr podzemních vod

Náš kvalitní tým certifikovaných vzorkařů je připraven s vámi spolupracovat na odborném odběru vzorků včetně hydrodynamických zkoušek.

Dále nabízíme spolupráci na vypracování vzorkovacích plánů a harmonogramů splňujících potřeby zákazníka a dozorových orgánů státní správy.

Materiálová podpora zákazníků

ALS Czech Republic poskytuje svým partnerům nejen analytické a vzorkovací služby, ale také materiálovou podporu pro vzorkování.

Zákazníkům poskytujeme zcela zdarma vhodné, odzkoušené a v případě citlivých parametrů také fixované vzorkovnice pro zabezpečení kvality analytických výstupů.

Emise, Imise:

Poskytujeme vzorkovacím skupinám požadovaný typ sorbentu, filtru, vzorkovacího standardu, absorpčního roztoku, skleněné moduly naplněné XAD-2 nebo PUF sorbentem a také skleněné moduly pro vzorkování imisí.

Provádíme předčištění sorbentů, filtrů a skleněných modulů.

Zajišťujeme aplikaci vzorkovacích standardů na používaná média (filtry, sorbenty) nebo poskytujeme jednorázové dávky vzorkovacích standardů dle specifikace odpovídající metody či normy.

Těkavé látky:

Pro odběry těkavých látek v pevných vzorcích poskytujeme odběrové sady zabezpečující uchování těchto látek ve vzorku během vzorkování a transportu do laboratoře.

Pro více informací, prosím kontaktujte regionálního obchodního zástupce či pobočku, případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na info.cz@alsglobal.com. Ochotně Vám připravíme řešení pro vaši konkrétní potřebu.