legislativa

Soudcovské kladívko

Oblast kontroly životního prostředí je předmětem mnoha legislativních předpisů. ALS Czech Republic sleduje změny v příslušných předpisech a nařízeních tak, abychom mohli zaručit, že naše akreditované rozbory a analýzy vychází vždy z aktuálních legislativních požadavků. Takto poskytujeme svým zákazníkům jistotu, že naše analytické laboratorní služby splňují veškeré platné legislativní požadavky.

Vyhodnocení výsledků

Pro usnadnění orientace ve výsledcích laboratorních rozborů provádíme přímo na protokolech také vyhodnocení výsledků, kde porovnáváme zjištěné hodnoty s limitními hodnotami určenými legislativními předpisy. Toto vyhodnocení poskytujeme pro většinu používaných legislativních předpisů. Po dohodě je možné provést individuální vyhodnocení výsledků i vůči limitům určeným zákazníkem.

Registr kvality pitné a rekreační vody (IS PiVo)

Zabezpečujeme export výsledků analýz pitných a koupacích vod do databáze IS PiVo přímo z laboratoře dle dohody se zákazníkem a podle jeho požadavků.

PŘEHLED LEGISLATIVY:

VODA

PEVNÉ LÁTKY

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 • Pitná a teplá voda
  • analýzy dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění (př. 1, 2, 3, 5)
 • úplný rozbor pitné vody (včetně pesticidů a radiologie), krácený rozbor pitné vody, rozbor teplé vody vyrobené z vody pitné či vyrobené z jiné vody než z vody pitné a rozbor teplé vody vyráběné z individuálního zdroje
 • Balená voda
  • analýzy dle vyhlášky č. 275/2004 Sb. v platném znění (př. 1, 2, 3)
 • rozbor minerální, kojenecké a pramenité vody či balené pitné vody (včetně pesticidů a radiologie)
 • Bazénová voda
  • analýzy dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. v platném znění (př. 7, 8)
 • rozbor zdroje, upravené a bazénové vody
 • Podzemní voda
  • analýzy dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. v platném znění (př. 1 a 5, tab. 1, 2, 3, 4)
  • analýzy dle MP MŽP 1/2014 – indikátory znečištění (př. 1)
  • analýzy dle ČSN EN 206+A2 (tab. 2) – agresivní chemické působení podzemní vody na beton
 • Surová a vyrobená voda
  • analýzy dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění (př. 9, tab. 1, 2, 3, 4)
 • rozbor surové, vyrobené v., monitorovací a provozní rozbor
 • Povrchová voda
  • analýzy dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění (př. 3)
 • Odpadní voda
  • analýzy dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (př. 2), vyhlášky č. 328/2018 Sb. 
  • analýzy dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění (př. 1) - přípustné znečištění odpadních vod do vod povrchových
  • analýzy dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. (př. 1) - přípustné znečištění odpadních vod do vod podzemních
  • analýzy dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění (př. 10, 15)
 • další rozbory dle rozhodnutí vodoprávních úřadů platných subjekty vypouštějící odpadní vodu

PEVNÉ LÁTKY

 • Zeminy
  • analýzy dle MP MŽP 1/2014 – indikátory znečištění (př. 1)
 • rozbor pro průmyslově využívané území či ostatní plochy
 • Sedimenty
  • analýzy dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. v platném znění (př. 1, 4, 6) – sedimenty z vodních nádrží a toků, k aplikaci na zemědělskou půdu
  • analýzy dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění (př. 3)
 • Kaly
 • Písek na pískovištích
  • analýzy dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. v platném znění (př. 14)

ODPADY

 • Odpady ke skládkování
 • rozbory výluhů a sušiny inertních, ostatních i nebezpečných odpadů
 • Odpady k využívání na povrchu terénu
 • rozbory sušiny a ekotoxikologické testy
 • Odpady - nebezpečné vlastnosti
  • analýzy dle vyhlášky č. 8/2021 v platném znění (př. 6)
 • rozbory výluhu či sušiny
 • Bioodpady
 • rozbory výstupů technologií pro zpracování bioodpadů - rizikové látky, znaky rekultivačního kompostu, znaky rekultivačního digestátu, hygienizace atp.

OVZDUŠÍ

 • Emise
  •  analýzy dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. v platném znění (př. 4, 9)
 • Imise
  • analýzy dle vyhlášky č. 330/2012 Sb. v platném znění (př. 1, 4, 5)
 • Půdní vzduch
  • analýzy dle MP MŽP 1/2014 – indikátory znečištění (př. 1)
 • rozbor pro průmyslově využívané území či ostatní plochy

Pro všechny výše uvedené typy vzorků zajišťujeme také široký rozsah stanovení parametrů nad rámec legislativních požadavků, například při provádění sanačních prací, testování složení vzorků a dle případných individuálních požadavků zákazníka.

Pokud se rozhodnete využít služeb naší akreditované laboratoře, kontaktujte zákaznickou linku na tel. 226 226 228, nebo e-mailem na  info.cz@alsglobal.com. Odborní konzultanti vám ochotně pomohou, poradí a zodpoví vaše požadavky z oblasti chemických analýz.