Laboratoř radiochemie a radiologických analýz

Název laboratoře - Laboratoř radiochemie a radiologických analýz

Lokace laboratoře – Česká Lípa

 

Hlavní zaměření laboratoře

V laboratoři radiochemie a radiologických analýz nabízíme komplexní program měření určený k monitorování úrovně radioaktivity v životním prostředí, ve stavebních materiálech a pro stanovení potenciální hladiny kontaminace potravin a krmiv.

Mezi další důležité činnosti laboratoře patří poradenství (pro výrobce a dodavatele pitné vody, čistírny odpadních vod, sanační firmy, firmy v oblasti nakládání s odpady, výrobce a dovozce stavebních materiálů, majitele nemovitostí, pro výrobce a dovozce potravin a krmiv, pro proces EIA atp), analýzy pro případ havárie, NORM a TENORM testování, vypracování znaleckých posudků v oblasti analýzy radionuklidů a projekty a studie ve všech oblastech monitorování radioaktivity.

Přístrojové vybavení laboratoře

Přístroj pro měření míry radioaktivity

Provozujeme celou řadu radioanalytických spektrometrických metod.  V naší laboratoři využíváme například kapalinový scintilační spektometr, nízkopozaďové analyzátory, scintilační detektor, gamaspektometr s vysokým rozlišením (HPGE) či Nal(TI) gamaspektrometr

Analyzované matrice

Vzorek pro testování úrovně radioaktivity

Mezi analyzované matrice patří veškeré typy vod, čistírenské kaly, stavební materiály, půda, sediment, horniny, odpady, ovzduší, hnojiva, krmiva i potraviny

Kdo jsou naši partneři

Radiologické rozbory a stanovení jsou využívány zejména výrobci a distributory pitných vod, provozovateli vodovodů a kanalizací, stavebními firmami, environmentálními konzultanty, společnostmi zabývajícími se nakládáním s odpady, výrobci a distributory hnojiv, krmiv a potravin, zemědělskými podniky, státními institucemi atp. 

Využití analytických výstupů

Analýzy slouží k prokázání splnění limitů vyžadovaných legislativou pro jednotlivé složky životního prostředí, případně pro výrobky, potraviny, krmiva atp. Dále se využívají pro ověření radiologického zatížení lokalit při sanačních pracích.

Přidaná hodnota

V laboratoři radiologie proběhly v roce 2014 masivní investice do přístrojového vybavení a modernizace, které nám umožnily navýšit naši kapacitu a rozsah nabízených analýz. Ve spojení s dlouholetými zkušenostmi pracovníků laboratoře, se jedná o unikátní spojení na českém trhu.