Laboratoř organické chemie

Název laboratoře - Laboratoř organické chemie

Počet zaměstnanců  v laboratoři – 60

Lokace laboratoře - Praha

Hlavní zaměření laboratoře

Laboratoř pro analýzy organické chemie

V laboratoři organické chemie zajišťujeme analýzy kontaminantů životního prostředí pocházejících zejména z průmyslové i zemědělské činnosti. Mezi hlavní skupiny analyzovaných látek patří extrahovatelné látky v rozsahu uhlovodíků C5-C40 (zejména ropné uhlovodíky), polychlorované bifenyly (PCB), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), estery ftalové kyseliny (PAE), fenoly, kresoly, chlorované fenoly, alkylfenoly, alkylfenolethoxyláty, glykoly a řada dalších semivolatilních látek.

Rovněž se specializujeme na analýzy různých skupin pesticidů (organochlorové, organofosforové, karbamátové, močovinové, fenoxyalkanové, pyrethroidy, apod.), jejichž celkově stanovovaný počet přesahuje 350 látek a neustále se rozšiřuje.

Vialky pro plynovou chromatografii

Významnou činnost této laboratoře představují analýzy těkavých organických látek, mezi něž patří např. BTEX, halogenované organické látky, alkoholy, aldehydy, acetáty, aromatické sloučeniny, permanentní plyny.  Sledováno je více než 130 těkavých organických látek.

Díky vlastnímu vývoji metodik poskytujeme i analýzy farmaceutických přípravků, látek s estrogenní aktivitou, akrylamidu a epichlorhydrinu.

Přístrojové vybavení laboratoře

Plynové chromatografy

Pro provádění rozborů využíváme převážně plynovou a kapalinovou chromatografii. Tato laboratoř je vybavena plynovými chromatografy s konvenčními (FID, ECD, TCD) a hmotnostně-spektrometrickými (MS jednoduchý kvadrupól, trojitý kvadrupól, iontová past) detektory. Pro analýzy těkavých látek jsou plynové chromatografy vybaveny head-space samplery.

Analýzy netěkavých sloučenin probíhají na kapalinových chromatografech spojených s hmotnostně spektrometrickými (MS trojitý kvadrupól) a konvenčními (FLD, UV) detektory.

Pro analýzy organických kyselin ve vzorcích z bioplynových stanic používáme kapilární elektroforézu s DAD detektorem.

V současné době rozvíjíme oblast termální desorpce analytů pro další zvýšení citlivosti našich metod.

Analyzované matrice

Vialky v autosampleru přístroje na stanovení těkavých látek

Zpracováváme  vzorky různé povahy od vod, zemin, přes sedimenty, kaly, odpady až po směsi látek různého složení. Speciální odvětví představuje analýza organických látek v ovzduší, tedy analýza sorpčních materiálů ze vzorkování emisí či i misí ať již v podobě filtrů či sorbentů (SKC, Radiello). Alternativně provádíme stanovení některých látek v ovzduší pomocí termální desorpce ze příslušného sorbentu.

Nabízíme také aktivní a pasivní vzorkování na vhodný sorpční materiál (SKC, trubičky Radiello).

Kdo jsou naši partneři

Výstupy našich rozborů využívají převážně společnosti z oblasti ekologie, likvidace ekologických škod, provozovatelé čistíren odpadních vod, bioplynové stanice, zemědělská družstva, průmyslové podniky úřady státní správy, emisní skupiny i výzkumné týmy.

Využití analytických výstupů

Námi poskytovaná data slouží pro kontrolu stavu v porovnání s legislativně předepsanými limity pro obsahy organických látek, k zjišťování okamžité ekologické zátěže dané lokality například při sanačních zásazích, k monitorování stavu životního prostředí, využívány jsou také při řešení havarijních situací (únik chemikálií do životního prostředí) atp.

Přidaná hodnota

Analytik v organické laboratoři

Díky modernímu strojovému vybavení a vysoké odborné úrovni vyškoleného týmu jsme schopni dodávat výsledky v krátkých lhůtách, ve specifických případech jsme schopni reportovat výsledky ve stejný den, kdy byl vzorek dodán do laboratoře. Kromě běžných skupin organických látek jsme schopni provádět rozbory i speciálních sloučenin a případně vyvinout metodu pro jejich stanovování dle požadavků zákazníka.

Patříme k laboratořím s nejširším rozsahem pesticidních látek a jejich metabolitů stanovovaných v životním prostředí.