HRMS Laboratoř pardubice

Název laboratoře – Laboratoř HRMS Pardubice

Počet zaměstnanců v laboratoři – 22

Lokace laboratoře – Pardubice

Hlavní zaměření laboratoře

Laboratoř je vysoce specializovaným pracovištěm, kde provádíme ultrastopové analýzy látek zejména ze skupiny tzv. persistentních organických polutantů (POPs), jako jsou polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF), polychlorované bifenyly (PCB), polybromované difenylethery (PBDE) a polyaromatické uhlovodíky (PAH).

Analyzované matrice

Vajíčka jako možný zdroj dioxinů

Mezi analyzované matrice patří zejména environmentální matrice - vody, zeminy, sedimenty, čistírenské kaly, odpady, chemikálie, popílky, pasivní vzorkovače SPMD. Dále se zabýváme i biotickými vzorky - potraviny, krmiva, tkáně (krev, sérum, tuk) a v neposlední řadě významně emisní mi a imisními materiály.

Kdo jsou naši partneři

Rozbory této specializované laboratoře využívají převážně konzultační společnosti, řešitelé geologických průzkumů a sanačních projektů, producenti odpadů a společnosti zabývajícími se jejich likvidací, jakožto i výrobci chemikálií ve kterých se potenciálně POPs mohou vyskytovat. Našimi partnery jsou i výzkumná a akademická pracoviště, která pracují na rozličných výzkumných či vývojových projektech.

Standard používaný pro kalibraci přístrojů na testování dioxinů

Naše pracoviště má mnoho partnerů nejen v České republice, se kterými úzce spolupracuje v oblasti měření emisí a monitoringu znečištění ovzduší persistentními organickými polutanty. Jsou to týmy provádějící odběry vzorků, kterým naše laboratoř poskytuje analytickou a také materiálovou podporu.

Využití analytických výstupů

Nejdůležitějším výsledkem našich analýz je sumační parametr (např. suma definovaných PAH, PCB nebo PBDE), který slouží k posouzení úrovně kontaminace porovnáním s legislativně danými maximálně přípustnými limity. Při monitoringu ovzduší slouží naše výsledky k porovnání úrovně znečištění průmyslově zatížených oblastí.

Analýzy POPs v potravinách a krmivech jsou určeny především výrobcům, vývozcům či dovozcům těchto komodit, kontrolním a inspekčním orgánům jako jsou například veterinární správy.

Přidaná hodnota

 

Naše laboratoř se problematikou stanovení persistentních organických polutantů zabývá od roku 2002 a má ve svém týmu mnoho velmi zkušených a v oboru dlouhodobě pracujících členů. Naší velkou výhodou je stabilita zejména klíčových osobností laboratoře. Laboratoř tak dokáže velice pružně reagovat na specifické požadavky klientů z hlediska variability matric, rozsahů analytů či požadovaných limitů stanovitelnosti. Díky tomu se nám daří získávat projekty z celého světa a pravidelně investovat jak do nejmodernější GC-HRMS techniky, tak do přístrojové techniky využívané v procesu zpracování vzorků.

Pracoviště je tak v České republice největším svého druhu a to jak z hlediska počtu GC-HRMS přístrojů, tak z hlediska počtu ročně zpracovaných vzorků. To je důsledkem faktu, že vyniká spolehlivostí a rychlostí v dodání výsledků a jejich kvalitou, o čemž svědčí výčet vynikajících výsledků laboratoře v různých mezinárodních mezilaboratorních porovnávacích měřeních (Proficiency testing).

Unikátem je poskytování materiálové podpory našim partnerům prakticky obratem po obdržení požadavku, což nemá ve světě obdoby.