Aktuálně - Životní prostředí

ALS se bude účastnit konference Radiologické metody v hydrosféře

18.4.2019

Ve dnech 25. a 26. dubna 2019 se bude v Třebíči konat konference Radiologické metody v hydrosféře 2019. Náš zástupce, odborník na radiologii, Tomáš Bouda, vystoupí se dvěma příspěvky: Současné stanovení celkové objemové alfa a beta aktivity ve vodách kapalinovou scintilační měřící metodou (LSC analyzátor s PSD) a Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v odpadech uvolňovaných z pracovišť s možností jejich zvýšeného obsahu – praktické zkušenosti a doporučení.

V prvním příspěvku představí možné metody pro stanovení celkové objemové alfa aktivity (COAA) ve vodách.

V současné době se v Česku a na Slovensku se pro stanovení celkové objemové alfa aktivity (COAA) ve vodách používá převážně metoda založená na měření směsi odparku vzorku s luminoforem ZnS (Ag) pod holým fotonásobičem.

Metoda je velmi citlivá, nicméně někteří naši zahraniční klienti vyžadují používání mezinárodně uznávaných norem. Proto byla nově validována metoda současného stanovení COAA a celkové objemové beta aktivity (COBA) metodou měření vzorku vody či jejího koncentrátu ve směsi se scintilačním koktejlem na kapalinovém scintilačním analyzátoru (LSC) vybaveném modulem diskriminátoru podle tvaru pulsu (PSD), který umožňuje rozlišit detekci částice alfa a beta. Metoda je založena na normě ČSN EN ISO 11704, která je již zahraničními klienty akceptovatelná.

V rámci validace byla metoda optimalizována, byly stanoveny její validační charakteristiky a byla ověřena její správnost pomocí mezilaboratorního porovnání zkoušky stanovením COAA   a COBA několika RM v naší laboratoři a ve 2 externích laboratořích.

Výhodou této metody je, že v rámci jedné přípravy vzorku stanovíme COAA i COBA. Nevýhodou je relativně malá kapacita metody a vysoká cena analyzátoru. V případě nezasolených vod lze dosáhnout detekčních limitů 0,040 Bq/L pro COAA a 0,08 Bq/L pro COBA.

V druhém příspěvku se bude Tomáš Bouda věnovat požadavkům a normám pro měření radioaktivity v odpadech, protože při odstraňování radionuklidů ze zdrojů podzemních vod a při některých výrobních procesech vnikají odpady, které jsou obohaceny přirozenými radioaktivními prvky na takovou míru, že je třeba optimalizovat radiační ochranu pracovníků    i obyvatelstva.

Tyto odpady se nazývají materiály NORM a podle nového atomového zákona (zákon č. 263/2016 Sb.) a prováděcí vyhlášky č. 422/2016 musí mít firmy k provádění takovýchto činností povolení SÚJB.

Laboratoř, která provádí měření a hodnocení obsahu radionuklidů v těchto materiálech, musí mít též povolení SÚJB.

ALS Czech Republic, s.r.o. získala toto povolení jako jedna z prvních laboratoří a v předloženém referátu se zabýváme některými aspekty této problematiky.

1)         Nedostatky při vyplňování záznamů o odběru materiálů NORM

2)         Jaké metody zvolit při analýze odpadních vod NORM

3)         Problematika pevných materiálů NORM, kdy Doporučení NORM SÚJB pro rozbory těchto materiálů jednoznačně předepisuje jen metodu gamaspektrometrie s vysokým rozlišením. Bylo ukázáno, že pro analýzu některých radionuklidů existují vhodnější metody, které zpřesní hodnocení těchto materiálů. Hodnoty odhadnuté dle Doporučení NORM jsou totiž mnohdy nadhodnocené a je možno např. materiál NORM z pracoviště uvolňovat jen na základě povolení SÚJB, i když skutečné hmotnostní aktivity jednotlivých radionuklidů jsou nižší než příslušné uvolňovací úrovně.

Věříme, že vás chystané příspěvky zaujmou.

Těšíme se na setkání s Vámi.