Aktuálně - Životní prostředí

Výskyt léčiv v pitných vodách - příspěvek ALS na konferenci Pitná voda 2022 v Táboře

23.5.2022

Ve dnech 24.5.-26.5. se účastníme konference Pitná voda 2022 v Táboře.
Taťána Halešová (vedoucí projektového střediska) bude prezentovat příspěvek na téma:

Výskyt léčiv i v pitných vodách

Léčiva představují chemicky různorodou a stále se rozšiřující skupinu látek, které jsou hojně používány jak v humánní, tak i veterinární medicíně. Jde o málo prozkoumanou škálu mikropolutantů, která není tvořena jen účinnými léčivými látkami, ale také jejich ještě méně sledovanými metabolity, které jsou ze své podstaty polárnější (ve vodě více rozpustné), a tudíž v životním prostředí mobilnější, a mohou představovat pro vodní ekosystém i zdraví člověka stejné nebo i vyšší riziko než původní aktivní látky léčiv. Zatímco většina hodnocení rizik zvažuje sloučeniny jednotlivě, realitou je, že vodní organismy i lidé jsou v životním prostředí vystaveni směsem (nejen) léčiv. Směsi dvou či více látek mohou mít na organismus vliv, který může být v kombinaci významnější než prostý součet účinků jednotlivých látek. Proto je zapotřebí začít přítomnost léčiv nejen v pitných vodách sledovat - a v první řadě zjistit, které látky nás nejvíce ohrožují, neboť určení rizika směsi látek je mimořádně složitý úkol.

Léčiva mohou do životního prostředí vstupovat v nezměněné nebo v metabolizované formě. Míra, do jaké léčivo podléhá přeměně, se liší léčivo od léčiva. Většina léčiv je v organismu metabolizována částečně, následkem čehož se v životním prostředí vyskytuje jak původní léčivo, tak jeho metabolity. Menší část léčiv je buďto stabilní a přeměně nepodléhá vůbec nebo je naopak v organismu metabolizována plně. 
Hlavním zdrojem kontaminace životního prostředí léčivy a jejich metabolity jsou odpadní vody (domácnosti, nemocnice, farmaceutický průmysl), neboť čistírny odpadních vod si s těmito mikropolutanty často neumějí poradit a propouštějí je dále do životního prostředí, a to nejen prostřednictvím vyčištěné odpadní vody, vypouštěné do recipientu, ale i prostřednictvím čistírenských kalů, , jež jsou aplikovány na půdu jako hnojivo, stejně tak jako kejdy/hnoje. Léčiva a jejich metabolity mohou být následně transportována až do zdrojů pitné vody. Osud léčiv v životním prostředí je zachycen na Obr. 1.

Obr. 1.   Transport léčiv v životním prostředí

Monitoring léčiv v pitné vodě

Společnost ALS Czech Republic, s.r.o. se již řadu let věnuje monitoringu léčiv v životním prostředí. V roce 2021 rozšířila laboratoř v Praze svou analytickou metodu a aktuálně stanovujeme cca 100 léčivých látek ve vodách. Metoda mimo jiné zahrnuje antibiotika, látky z aktuální verze tzv. Watch Listu (viz rozhodnutí Komise (EU) 2020/1161), i látky z indikativního seznamu pro snížení farmaceutického znečištění vodních toků, který v roce 2021 zveřejnil SFŽP ČR v rámci dotační výzvy z Norských fondů.

V roce 2022 provedla společnost ALS Czech Republic ve 21 vybraných českých městech monitoring výskytu léčiv a jejich metabolitů v pitné vodě. Průměrná sumární koncentrace léčiv v testovaných vodách byla 0,36 µg/l, přičemž nejvyšší koncentrace ve vzorku byla 1,64 µg/l.   V průměru bylo v každé vodě detekováno 5 léčiv, nejvíce pak 12 léčiv ve vzorku. 7 vzorků vykazovalo koncentrací pod 0,05 mg/l. 17 vzorků mělo sumu detekovaných léčiv pod 0,5 mg/l – pokud bychom na sumu léčiv a jejich metabolitů aplikovali limit platný pro sumu pesticidů a jejich metabolitů v pitné vodě, jež činí 0,5 mg/l.

Nejčastěji detekovaným léčivem byl metformin, který by nalezen v 18 z 21 testovaných vod. Tato léčivá látka se využívá při terapii diabetu. Koncentrace jednotlivých léčiv naměřené v testovaných pitných vodách jsou graficky sumarizovány na obr. 3 a obr. 4. Léčiva, na která v rámci výzvy z Norských fondů upozornil SFŽP ČR, jsou v obou grafech vyznačena hvězdičkou.  

Obr. 2.   Sumární koncentrace léčiv a počet detekovaných léčiv v pitných vodách odebraných v roce 2022 ve 21 českých městech.

 

Obr. 3.   Nejčastější výskyt léčiv v pitných vodách odebraných v roce 2022 v 19 českých městech. Látky vyznačené hvězdičkou jsou uvedeny na indikativním seznamu SFŽP ČR.