Rozbory pro vyloučení nebezpečných vlastností odpadů

Na povrchu terénu je možno využít odpad, který splní požadavky vyhlášky 273/2021 Sb. uvedené v tabulkách 10.1 a 10.2 (případně 10.4) a v případě sedimentů v tabulce 10.3. Typickými odpady, které je možno využít na povrchu terénu jsou vytěžená zemina, hlušina, štěrk, stavební a demoliční odpady, popílky a již zmíněné sedimenty. Pokud daný materiál splní požadavky uvedené ve vyhlášce, pak jej není nutno vyvážet na skládky, čímž lze významně ušetřit nejen životní prostředí či přírodní zdroje ale také finanční prostředky jinak vynaložené za skládkovací poplatky.

Jak prokázat splnění požadavků na odpady využitelné na povrch terénu?

Odpad, který má být uložen na povrch terénu v souladu s vyhláškou 273/2021 Sb. o odpadech musí splnit následující požadavky a limity:

  • koncentrace vybraných látek v sušině odpadů v limitech definovaných v tabulce 10.1
  • zkoušky akutní toxicity – ekotoxikologické testy – ověřovací test možno zvolit buď provedení dle tabulky  10.2 nebo dle tabulky 10.4
  • Pro sediment se namísto tabulky 10.1 použijí rozbory a limity z tabulky 10.3
  • mikrobiologický rozbor dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. pro odpady k využití do svrchní rekultivační vrstvy určené k ozelenění