Rozbory pro vyloučení nebezpečných vlastností odpadů

Na povrchu terénu je možno využít odpad, který splní požadavky vyhlášky 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady uvedené v přílohách č. 5 a 6. Typickými odpady, které je možno využít na povrchu terénu jsou vytěžená zemina, hlušina, štěrk, stavební recykláty, sedimenty a struska. Pokud daný materiál splní požadavky uvedené v této vyhlášce, pak jej není nutno vyvážet na skládky, čímž lze významně ušetřit nejen životní prostředí či přírodní zdroje ale také finanční prostředky jinak vynaložené za skládkovací poplatky.

 

Jak prokázat splnění požadavků na odpady využitelné na povrch terénu?

Odpad, který má být uložen na povrch terénu v souladu s vyhláškou 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady musí splnit následující požadavky a limity:

 

  • koncentraci vybraných látek v sušině odpadů dle tabulky 5.1
  • Nejvýše přípustnou koncentraci škodlivin ve výluhu odpadu dle tabulky 5.2
  • Limitní hodnoty ekotoxikologických testů dle tabulky 5.3
  • Pro sediment se namísto tabulky 5.1 použijí rozbory a limity z tabulky 5.4
  • V případě využití strusky dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. Se použije tabulka 6.1 a 6.2