Rozbory bioodpadu

Mezi biologicky rozložitelné odpady patří typicky čistírenské kaly, odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, potravinářství, dřevozpracujícího průmyslu atp. Seznam veškerých bioodpadů je uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky 341/2008 Sb. 

Jak prokázat splnění požadavků na bioodpady?

Pokud se daný materiál deklaruje jako výrobek, potom se řídí ustanoveními jiných právních předpisů, zejména zákonem o hnojivech 156/1998 Sb.

Parametry a limity vybraných rizikových látek a prvků, jež má bioodpad splnit, aby jej bylo možné dále využít jsou uvedeny tabulce 5.1 vyhlášky 241/2008 Sb. Dle výsledků rozborů a porovnání s limity této tabulky může být následné použití:

  • na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro zeleň
  • pro využití při vytváření rekultivačních vrstev
  • prokázání, že se jedná o stabilizovaný bioodpad určený k uložení na skládku

Dále se prokazují jakostní znaky rekultivačního kompostu či digestátu (tabulky č. 5.2, respektive 5.3) a současně je třeba prokázat účinnost hygienizace prováděné na základě sledování indikátorových mikroorganismů dle tabulky 5.4.