Rozbory odpadů pro uložení na skládku

Skládky se rozlišují podle druhu odpadů, které mohou přijímat. Pro každý typ skládky je legislativou definován soubor látek a jejich limitů, které musí daný odpad splňovat. 

Odpady se dělí na:
Inertní
Ostatní

Nebezpečné

Podle druhu odpadu se poté vybírá typ skládky, která takovýto odpad může přijmout.

Jak prokázat splnění požadavků pro daný typ odpadu?
Každý typ odpadu je hodnocen pomocí některého z následujících rozborů, případně jejich kombinace:

  • vyluhovatelnost odpadů pro zařazení do třídy vyluhovatelnosti I, IIa a III – tab. 2.1
  • koncentrace škodlivin v sušině pro odpady na skládky skupiny S – inertní odpad – tab. 4.1
  • doplňující stanovení pro skládky skupin S – ostatní odpad a S – nebezpečný odpad – celkový organický uhlík (TOC), respektive ztráta žíháním
  • obsah organických látek pro skládky skupin S – ostatní odpad (pouze pokud je překročen limit DOC ve výluhu) – tab. 4.2
  • Odpady obsahující biologicky rozložitelnou složku - test respirační aktivity pro stabilizované bioodpady (AT4) – tab. 4.3
  • stanovení přítomnosti azbestových vláken při podezření na jejich možný výskyt