rozbory Odpadních vod

Odpadní voda z průmyslového provozu

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory odpadních vod dle legislativních požadavků a také dle individuálních požadavků zákazníka.

Na rozbory odpadních vod se vztahují tyto platné právní předpisy:

  • zákon č. 254/2001 Sb. v platném znění a vyhláška č. 328/2018 Sb. - o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
  • nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění - přípustné znečištění odpadních vod do vod povrchových
  • nařízení vlády č. 57/2016 Sb. - přípustné znečištění odpadních vod do vod podzemních
  • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. v platném znění    

Rozbory odpadních vod jsou určeny pro firmy vypouštějící odpadní vody do kanalizace nebo povrchových vod, provozovatelům ČOV (firmy, města, obce), tak i fyzickým osobám, vlastnícím např. domovní ČOV.

Pro navržení optimálního řešení vašich požadavků doporučujeme kontaktovat regionálního obchodního zástupce či pobočku, případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na info.cz@alsglobal.com. Ochotně vám připravíme nabídku pro vaši konkrétní potřebu.

LEGISLATIVNÍ RÁMEC ROZBORŮ ODPADNÍCH VOD

Zkumavky k rozboru pitné vody

Odpadní voda – rozbor dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 328/2018 Sb. - o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

Firmám vypouštějícím odpadní vody je určen soubor analýz, který zahrnuje tyto parametry: CHSK-Cr, RAS - rozpuštěné anorganické soli, nerozpuštěné látky, fosfor celkový, dusík anorganický, AOX, rtuť a kadmium.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění

Pro městské odpadní vody dle přílohy č. 1 sledujeme ukazatele CHSKCr, BSK₅, nerozpuštěné látky, dusík amoniakální, dusík celkový a fosfor celkový.

Průmyslové odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek analyzujeme v rozsahu přílohy č. 1, tabulky 3 – rtuť, kadmium, vybrané pesticidy organicky chlorované, pentachlorfenol a vybrané těkavé organické látky.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. v platném znění

V souladu s touto vyhláškou kontrolujeme v rámci základního rozboru parametry BSK₅, CHSKCr a nerozpuštěné látky, dále provádíme analýzu na kontrolu celkového a amoniakálního dusíku a fosforu.

Nabízíme také soubor analýz pro průmyslové odpadní vody vypouštěné do kanalizace, který zahrnuje následující analyty:

Fyzikální parametry: reakce vody (pH)

Anorganické parametry: BSK5, CHSKCr, nerozpuštěné látky, dusík amoniakální (N-NH4), dusík celkový, fosfor celkový, rozpuštěné anorganické soli, rtuť, měď, nikl, chrom celkový a šestimocný, olovo, arsen, zinek a kadmium

Organické parametry: kyanidy celkové, kyanidy snadno uvolnitelné (toxické), uhlovodíky C0-C40, extrahovatelné látky, tenzidy anionaktivní.

Mikrobiologické parametry: Salmonella

V odpadní vodě dále stanovujeme celou škálu ostatních parametrů mimo analýz daných legislativou. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Odběr vzorků

Odběry odpadní vody musí dle legislativy provádět kvalifikovaná osoba, kterou je oprávněná akreditovaná laboratoř. Naši certifikovaní vzorkaři splňují veškeré požadavky dle citovaných vyhlášek.

Odběry směsných časově závislých vzorků provádíme automatickými vzorkovači.

Typy odběrů:

  • prostý bodový vzorek
  • typ A - směsný 2 hodinový vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebraných po 15 minutách
  • typ B - směsný 24 hodinový vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných po 2 hodinách
  • typ C - směsný 24 hodinový vzorek získaný sléváním 12 průtokově závislých dílčích vzorků odebíraných po 2 hodinách
  • 8 hodinový směsný vzorek - směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků po 1 hodině

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky rozborů odpadních vod, doporučujeme vám kontaktovat jakoukoliv z našich poboček. Zde zdarma obdržíte speciální vzorkovnice určené pro konkrétní analýzy a naši konzultanti vám ochotně pomohou a poradí. Případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na info.cz@alsglobal.com