Rozbor studniční vody

Jste-li majitelem studny, nebo jakéhokoliv jiného zdroje pitné vody a chcete znát její kvalitu, či ověřit, zda jde opravdu o vodu pitnou, je zejména tento rozbor určený pro vás. Krácený rozbor pitné vody je také často požadován při monitoringu kvality vody v komerčních objektech, při kolaudaci soukromých objektů, či při hloubení nové studny. 

Pokud máte podezření, že vaše voda není v dobrém stavu a máte v plánu instalovat úpravnu vody, ujistěte se prosím, že vámi oslovená firma tento rozbor využije jako podklad pro návrh nabízených služeb.

Mezi sledované parametry patří (dle rozsahu kráceného rozboru):

Mikrobiologické a biologické parametry – mikroorganismy kultivovatelné při 22° a 36°C, koliformní bakterie, mikroskopický obraz, Escherichia coli, Clostridium perfringens

Fyzikální parametry – elektrická konduktivita, barva, pH, teplota (při odběru vzorku), zákal

Anorganické parametry – chlor volný (při odběru vzorku), CHSKMn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, celkové Fe a Mn

Dále je prováděno senzorické posouzení pachu a chuti analyzovaného vzorku.

Vybrané parametry kvality vody

Escherichia coli