Úplný rozbor pitné vody

Je vyžadovaný zejména od výrobců a distributorů pitné vody, provozovatelů hotelů, penzionů, restaurací a obecně jakýchkoliv komerčních objektů s vlastním zdrojem pitné vody. Obecně bývají tyto objekty vyzývány úřady k pravidelné kontrole vody. 

V případě úplného rozboru bývá úřady požadován i akreditovaný odběr vody, který ALS Czech Republic zajišťuje, včetně terénních stanovení teploty a chloru, popřípadě dalších parametrů.

Naše laboratoře na vyžádání zajištují odesílání výsledků do centrálního systému pitných vod (IS PiVo)

Nabízíme také úplný rozbor pitné vody včetně stanovení relevantních pesticidů a jejich metabolitů.

Mezi sledované parametry patří:

Mikrobiologické a biologické parametry – mikroorganismy kultivovatelné při 22° a 36°C, koliformní bakterie, mikroskopický obraz, Escherichia coli, Clostridium perfringens, enterokoky

Fyzikální parametry – elektrická konduktivita, barva, pH, teplota (při odběru vzorku), zákal, tvrdost vody

Anorganické parametry – chlor volný (při odběru vzorku), chloridy, kyanidy, fluoridy, CHSK-Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, bromičnany, chloritany, sírany, celkové kovy (Hg, Ag, Al, B, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, As, Be, Cd, Pb, Sb, Se)

Organické parametry – BTEX, PAU, OCP, halogenované TOL, TOC, pesticidy a jejich metabolity

Dále je prováděno senzorické posouzení pachu a chuti analyzovaného vzorku.

Vybrané parametry kvality vody

Escherichia coli
​Dusičnany/Dusitany
Pesticidy
Tvrdost vody