rozbor Surové a vyrobené vody

Odběr surové vody pro rozbor

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, biologické, mikrobiologické, organoleptické a fyzikální rozbory surových a vyrobených vod dle legislativních požadavků i nad jejich rámec. 

Veškeré rozbory surové a vyrobené vody jsou realizovány dle požadavků vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění, která udává hygienické limity jednotlivých parametrů, podle kterých se určuje výsledná kvalita vody v průběhu výroby pitné vody.

Analýzy surových a vyrobených vod jsou určeny především provozovatelům vodovodů, výrobcům a distributorům pitné vody či průmyslovým podnikům s vlastním zdrojem vody upravované na vodu pitnou.

Pro navržení optimálního řešení vašich požadavků doporučujeme kontaktovat regionálního obchodního zástupce či pobočku, případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na  info.cz@alsglobal.com. Ochotně vám připravíme nabídku pro vaši konkrétní potřebu.

Úplný rozbor surové vody

Jedná se o vodu odebranou z povrchových nebo podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou.

Mezi sledované parametry patří:

Mikrobiologické a biologické parametry – koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky, mikroskopický obraz (počet organismů).

Fyzikální parametry – konduktivita, barva, pH.

Anorganické parametry – nerozpuštěné látky, dusičnany, fluoridy, kovy (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Ni, As, Cd, Cr, Pb, Hg), celkové kyanidy, sírany, chloridy, fosforečnany, CHSKMn, nasycení kyslíkem, BSK5, dusík celkový, amonné ionty, CHSKCr, celkový fosfor.

Organické parametry – tenzidy aniontové, uhlovodíky C10-C40, PAU – benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(a)pyren.

Dále je prováděno senzorické posouzení pachu analyzovaného vzorku.

V určitých specifických případech legislativa vyžaduje i stanovení dalších ukazatelů, zejména v souvislosti s možným nebo prokázaným výskytem ve zdroji a vždy při prvním zařazení surové vody do kategorie.:

  • teplota (při odběru vzorku), AOX, kovy (Be, Co, V, Se, Ba, Al), huminové látky, Salmonella, pesticidní látky.

Tyto parametry se stanovují pouze v souvislosti s možným nebo prokázaným výskytem ve zdroji a vždy při prvním zařazení surové vody do kategorie.

Úplný rozbor vyrobené vody

Zkumavky pro rozbor surové vody

Vyrobená voda vzniká úpravou surové vody v úpravně nebo je výstupem po zdravotním zabezpečení (desinfekci) surové vody.

Mezi sledované parametry patří:

Mikrobiologické a biologické parametry – enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie, mikroskopický obraz (abioseston), počet kolonií kultivovatelných při 22°C a 36°C.

Fyzikální parametry – konduktivita, barva, zákal, pH.

Anorganické parametry – amonné ionty, kovy (Cr, Cd, As, Sb, Be, B, Al, Mg, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Ca, Ca + Mg – tvrdost, Fe), bromičnany, dusičnany, dusitany, fluoridy, CHSKMn, chloridy, celkové kyanidy, sírany, KNK 4,5, ZNK 8,3.

Dále je prováděno senzorické posouzení pachu analyzovaného vzorku.

V určitých specifických případech legislativa vyžaduje i stanovení dalších ukazatelů:

  • u vod upravovaných z povrchových zdrojů a vod podzemních, u nichž je podezření na kontaminaci vodou povrchovou: Clostridium perfringens, mikroskopický obraz (počet organismů a živé organismy), 1,2-dichlorethan, benzen, benzo(a)pyren, vinylchlorid, tetrachloethen, trihalomethany, trichlorethen, chloroform
  • v případě, pokud se dávkuje polymer akrylamidu v procesu úpravy vody: akrylamid
  • v případě dezinfekce vody prostředky obsahující chlor: chlor volný (při odběru vzorku)
  • při použití oxidu chloričitého nebo ozónu pro dezinfekci: chloritany, ozón (při odběru vzorku)
  • v případě, že výstup z úpravny vody slouží jako jedno odběrné místo rozvodné sítě: sodík (Na)
  • u vod dezinfikovaných solemi stříbra a vod upravovaných zařízením obsahující stříbro: stříbro (Ag)
  • další parametry: mikrocystin-LR, relevantní pesticidní látky a jejich suma

Monitorovací rozbor surové a vyrobené vody

Mezi sledované parametry patří:

Mikrobiologické a biologické parametry – enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie, počet kolonií kultivovaných při 22°C a 36°C.

Fyzikální parametry – konduktivita, barva, zákal, pH.

Anorganické parametry – amonné ionty, kovy (Mn, Al, Fe, Ca, Mg, Ca + Mg - tvrdost), dusičnany, dusitany, chloridy, sírany, CHSKMn, KNK 4,5, ZNK 8,3 a absorbance A1254.

Dále se posuzuje pach analyzovaného vzorku.

V určitých případech se stanovují i další ukazatele:

  • pouze u surové vody (u vyrobené pouze podle potřeby v závislosti na kvalitě surové vody): mikroskopický obraz (živé organismy, abioseston), huminové látky, nerozpuštěné látky, fosforečnany, BSK5, nasycení kyslíkem
  • pouze u vody vyrobené: chlor volný (při odběru vzorku)

Provozní rozbor surové a vyrobené vody

Výběr parametrů a rozšíření o další ukazatele závisí na daném způsobu technologie úpravy vody a jednotlivých krocích využitých při úpravě vody na vodu pitnou.

Mezi sledované parametry patří – teplota (při odběru vzorku), pH, CHSKMn, KNK 4,5, Al (pouze v povrchové vodě), Fe, Mn, formy CO2 (pouze v podzemní vodě).

Odběr vzorků

Součástí našich služeb jsou také akreditované nezávislé odběry surové a vyrobené vody dle požadavků příslušných norem a legislativy. Naši certifikovaní vzorkaři, splňují veškeré požadavky kladené na akreditované odběry vzorků těchto vod.

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky rozborů surové a vyrobené vody, doporučujeme vám kontaktovat jakoukoliv z našich poboček. Zde zdarma obdržíte speciální vzorkovnice určené na konkrétní analýzy a naši konzultanti vám ochotně pomohou a poradí. Případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na info.cz@alsglobal.com