Rozbory materiálů pro Bioplynové stanice

Kompost jako zdroj bioplynu

ALS Czech Republic ve svých akreditovaných laboratořích nabízí komplexní řešení, které pomůže provozovatelům bioplynových stanic v optimalizaci provozu BPS a postupů údržby. Lze tak dosáhnout zvýšení produkce a kvality bioplynu a tím i lepší ekonomiky procesu, objektivního vyhodnocení výkonnosti bioplynové stanice, účinnosti přidávaných preparátů, snížení nákladů na údržbu, počtu neplánovaných odstávek či prodloužení intervalů výměny oleje v motorech. Bez spolehlivě stanovených hodnot parametrů je řízení procesů velmi složité, ne-li nemožné.

co je bioplynová stanice?

Bioplynová stanice je technologické zařízení, které zpracovává biomasu (materiály nebo odpady s obsahem organických látek) v reaktorech prostřednictvím řízeného procesu anaerobní digesce (mikrobiální rozklad organického materiálu bez přístupu vzduchu). Nejčastěji používanými surovinami jsou biologicky rozložitelné odpady ze zemědělství, živočišné výroby, potravinářského průmyslu či komunální odpad. Několikastupňovým rozkladem organických látek obsažených v surovinách vzniká bioplyn k dalšímu využití – pro výrobu elektrické energie, tepla, pohonných hmot, pohon zařízení atp. Obdobnými procesy vzniká v tělesech skládek skládkový plyn se složením podobným bioplynu. Dalším výstupem jsou digestát - tuhý zbytek po fermentaci, který lze využít jako hnojivo, přídavek do kompostu nebo jako rekultivační materiál na povrch terénu. Fugát je tekutý produkt fermentačního procesu s charakterem odpadní vody.

SEZNAM ROZBORŮ PRO BIOPLYNOVÉ STANICE

Rozbory pro bioplynové stanice

Poskytované rozbory zahrnují chemické a fyzikální parametry a mikrobiologické testy, relevantní pro jednotlivé typy vzorků (vstupní suroviny, bioplyn, digestát, fugát, chladící medium, oleje, a další).

Vstupní suroviny

 • Sušina, organická sušina, obsah dusíku a organického uhlíku, poměr C:N, obsah biogenních prvků (fosfor, draslík, vápník, hořčík) a další podle požadavků

   

Digestát – parametry sledované v průběhu procesu

 • Sušina, organická sušina, pH
 • Mastné kyseliny - kyselina octová, propionová, iso-máselná, máselná, iso-valerová, valerová, iso-kapronová, kapronová, heptanová
 • FOS/TAC  - poměr určující zatížení fermentorů
 • Dusík (dusík celkový, dusík dle Kjehldala i dusík amoniakální)
 • Biogenní prvky  - fosfor, draslík, vápník, sodík, hořčík a další podle požadavků
 • Mikrobiologické parametry - Sallmonela, E.coli, enterokoky, termotolerantní koliformní bakterie
 • CaCO3 a ekvivalent kyseliny octové – alternativa k FOS/TAC

Bioplyn, skládkový plyn

 • Metan (CH4) – typický obsah 50 – 80% obj.
 • Oxid uhličitý (CO2) – typický obsah 20 – 40% obj.
 • Dusík (N2) – typický obsah do 5% obj.
 • Kyslík (O2) – typický obsah do 3% obj.
 • Sirovodík (H2S) – 0,1 – 1% obj.
 • Vlhkost – do 10%

Digestát jako výstupní materiál

 • Biogenní prvky  - dusík, fosfor, draslík, hořčík, vápník a další podle požadavků 
 • Těžké kovy – chrom, měď, železo, arzen, olovo, zinek, rtuť, kadmium, mangan, kobalt, molybden, nikl, selen a další podle požadavků
 • Rizikové látky a parametry - PCB, PAH, nerozložitelné příměsi, AT4
 • •    Znaky jakosti - vlhkost, celkový dusík, pH
  •    Mikrobiologické parametry - Salmonella, termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky
  Znaky jakosti - vlhkost, celkový dusík, pH
 • Mikrobiologické parametry - Salmonella, termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky

Motorový olej

 • Viskozita – základní parametr každého mazacího oleje
 • TBN – celkové číslo alkality
 • TAN – celkové číslo kyselosti
 • Oxidace, nitrace, sulfatace
 • Voda
 • Glykol 
 • Obsah prvků
  • otěrové kovy (typicky: hliník, měď, chrom, železo, olovo, cín, nikl)
  • prvky z přísad oleje (vápník, hořčík, molybden, fosfor, zinek, síra)
  • prvky znečištění (bor, draslík, sodík, křemík)
 • i-pH

 

 

 

 

 

 

Fugát

Analýzy požadované pro vypouštění do kanalizace/vodoteče/příjem na ČOV

 • BSK5,CHSK, pH, nerozpuštěné látky , dusík, fosfor, kovy a další podle požadavků

Chladící medium (např. motorový a topný okruh)

 • Tvrdost, konduktivita (vodivost), pH
 • Anionty - chloridy, sírany a další podle požadavků
 • Kovy – železo, měď, olovo a další podle požadavků
 • Glykol
 • Bod tuhnutí

V případě jakýchkoliv požadavků, dotazů či zájmu prosím kontaktujte kteroukoliv pobočku ALS, případně zákaznické centrum na 226 226 228 či elektronickou poštou na info.cz@alsglobal.com