Rozbory ovzduší, Emisí/Imisí

Zdroj emisí/imisí k analýze

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí rozbory v emisích, imisích a ovzduší dle legislativních požadavků i nad jejich rámec.

Rozbory emisí, imisí a ovzduší jsou realizovány dle požadavků na limity znečištění daných vyhláškou č. 415/2012 Sb. v platném znění pro zdroj znečištění (emise) a vyhláškou č. 330/2012 Sb. v platném znění pro okolí zdroje znečištění (imise).

Analýzy emisí a imisí jsou určeny nejen průmyslovým celkům, které při své činnosti prokazují dodržování limitů stanovených pro emise, imise či pracovní prostředí, ale i emisním odběrovým skupinám, městům, obcím a jednotlivcům, kteří mají zájem o kvalitu ovzduší, v kterém žijeme a které dýcháme.

Jako speciální službu nabízíme zavedení, validaci a akreditaci metod pro stanovení účinných látek v pracovním prostředí, například pro kosmetický či farmaceutický průmysl, včetně následného vzorkování a analýz.

Pro navržení optimálního řešení vašich požadavků doporučujeme kontaktovat regionálního obchodního zástupce či pobočku, případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na info.cz@alsglobal.com. Ochotně vám připravíme nabídku pro vaši konkrétní potřebu.

Parametry stanovované v emisích, imisích a pracovním prostředí

Vzorkovací trubičky pro rozbory emisí/imisí

Amoniak, sulfan, oxid siřičitý, jednosytné fenoly, formaldehyd, H+ ionty, anorganické sloučeniny chloru, fluoru a kyanidů stanovujeme v absorpčních roztocích z odběru emisí a imisí titračními a spektrofotometrickými metodami či metodou iontové chromatografie.

Široký rozsah kovů stanovujeme metodami optické emisní spektrometrie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES, ICP-MS). K analýze rtuti používáme atomovou absorpční spektrometrii (AAS) a atomovou fluorescenční spektrometrii (AFS). Všechna tato stanovení provádíme v absorpčních roztocích, či na filtrech. Dále v těchto materiálech nabízíme analýzu šestimocného chromu metodou iontové chromatografie s postkolonovou derivatizací a UV detekcí.

Těkavé organické látky analyzujeme v sorpčních modulech z odběrů emisí a imisí po extrakci rozpouštědlem nebo tepelné desorpci pomocí plynové chromatografie v kombinaci s hmotnostně-spektrometrickou detekcí (GC-MS).

Dioxiny, koplanární PCB, PAU (persistentní organické polutanty - POPs) v emisích a imisích stanovujeme na našem specializovaném pracovišti isotopově zřeďovací metodou s použitím plynové chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením (HRGC-HRMS). Tyto skupiny látek lze stanovit jednotlivě nebo i společně vzhledem k jejich stejným nárokům na vzorkování a vysoké selektivitě stanovení.

V pracovním prostředí stanovujeme kovy, organické látky, prašnost atp., včetně vzorkování. Nabízíme vzorkování pracovního prostředí pomocí osobních pump pro zjištění expozice pracovníků cílovými látkami.

výhody spolupráce

  • Dlouhodobé velmi dobré vztahy s emisními vzorkovacími skupinami, umožňující komplexní řešení
  • Dlouhodobá zkušenost v laboratořích
  • Špičkové pracoviště pro analýzy persistentních organických polutantů
  • Široký rozsah akreditace
  • Schopnost zavádět nové analýzy dle požadavků legislativy či zákazníků
  • Materiálová podpora vzorkovacím skupinám při vzorkování emisí a imisí (požadované typy sorbentů, filtrů, vzorkovacího standardu, absorpčních roztoků, skleněných modulů se sorbenty)
  • Čištění sorbentů, filtrů a skleněných modulů
  • Příprava vzorkovacího materiálu a odesílání na požadovanou adresu
  • Aplikace vzorkovacích standardů na odběrová média

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky rozborů emisí, imisí či ovzduší, doporučujeme vám kontaktovat jakoukoliv z našich poboček. Zde lze vyzvednout či objednat speciální vzorkovnice určené na konkrétní analýzy a naši konzultanti vám ochotně pomohou a poradí. Případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na info.cz@alsglobal.com