Půdy, kaly a sedimenty

 

Sediment jako ukázka vzorku pro rozbor

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí širokou škálu rozborů určených pro sedimenty, kaly, půdy a bioodpady, které jsou vyžadovány platnou legislativou, ale i mnoho dalších analýz nad její rámec dle jednotlivých požadavků klientů. 

Nejčastěji jsou rozbory realizovány dle požadavků zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášek č. 273/2021 Sb. v platném znění a č. 257/2009 Sb. v platném znění. Výsledky analýz těchto materiálů jsou určujícím faktorem pro jejich další využití a nakládání s nimi. Obsah vyhlášek a jejich rozdělení do příloh máme zpracovaný formou tzv. balíčků, případně dle konkrétního zadání lze rozbory jakkoliv kombinovat tak, aby výsledkem byl výstup odpovídající vašim potřebám. 

Rozbory sedimentů, kalů, půdy a bioodpadů jsou určeny stavebním a vodohospodářským firmám, správcům toků a vodních ploch, provozovatelům ČOV, zemědělcům, společnostem zabývajícím se nakládáním s odpady atp.

Pro navržení optimálního řešení vašich požadavků doporučujeme kontaktovat regionálního obchodního zástupce či pobočku, případně se na nás obraťte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na  info.cz@alsglobal.com. Ochotně vám připravíme nabídku pro vaši konkrétní potřebu.

Parametry stanovované v upravených kalech a zemědělské půděVzorkování kalu pro rozbor

Mikrobiologické a biologické parametry – termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky, Salmonella sp.

Fyzikální parametry – ztráta žíháním při 550 °C, pH

Anorganické parametry – celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, kovy (Ca, Mg, K, P, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)

Organické parametry – adsorbovatelné organické halogeny (AOX), polychlorované bifenyly (PCB - suma 6 kongenerů)

Legislativní rámec rozborů půdy, sedimentu a kalu

Zemědělská půda pro rozbor

Současně provádíme také rozbory zemědělské půdy, na kterou má být kal ukládán, dle požadavků vyhlášky 273/2021 Sb. v rozsahu výše uvedených kovů a pH

Vyhláška č. 273/2021 Sb. v platném znění o podrobnostech nakládání s odpady 

Tato vyhláška se zabývá vlastnostmi čistírenských kalů a možnostmi jejich uložení na zemědělské půdě. V kalech se sledují nejen jeho agrochemické vlastnosti, ale i rizikové látky a mikrobiologické ukazatele. Výsledky monitoringu kalu a půdy se uvádí na evidenčním listu využití kalů v zemědělství.

Vyhláška č. 257/2009 Sb. v platném znění o používání sedimentů na zemědělské půdě

Tato vyhláška stanoví podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě, limitní hodnoty rizikových prvků a látek v sedimentu a půdě, na kterou má být použit.

Kromě rizikových prvků jsou sediment i půda testovány na ekotoxikologické testy a jsou sledovány také mikrobiologické ukazatele.

Parametry stanovované v sedimentech a zemědělské půdě

Mikrobiologické a biologické parametry – termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky, Salmonella sp.

Fyzikální parametry – skelet 2-4 mm, skelet nad 4 mm, částice <0,01mm, textura, pH (CaCl2), ztráta žíháním

Anorganické parametry – celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, kovy (Ca, Mg, K, P, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn)

Organické parametry – benzen, toluen ethylbenzen, styren (BTEX), polyaromatické uhlovodíky (PAU), polychlorované bifenyly (PCB), uhlovodíky C10-C40, DDT – suma 6 isomerů

Ekotoxikologické testy - test toxicity na roupici (Enchytraeus crypticus), test toxicity na chvostoskoku, Folsomia candida), inhibice nitrifikace, inhibice růstu vyšších rostlin (Lactuca sativa)         

Současně provádíme také rozbory zemědělské půdy, na kterou má být kal ukládán, dle požadavků vyhlášky 273/2021 Sb.  rozsahu výše uvedených kovů, pH, PCB, PAU a textury

Odběr vzorků

Odebírání rybničního sedimentu pro rozbor

Pro veškeré vzorky vyplývající z výše uvedených vyhlášek nabízíme v rámci našich komplexních služeb odběry vzorků. Akreditované odběry vzorků odpadů provádí naši certifikovaní vzorkaři, kteří splňují veškeré požadavky příslušných norem a legislativy.

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky rozborů sedimentů, doporučujeme vám kontaktovat jakoukoliv z našich poboček. Zde zdarma obdržíte speciální vzorkovnice určené pro konkrétní analýzy a naši konzultanti vám ochotně pomohou a poradí. Případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na info.cz@alsglobal.com